Dome nodod iznomāšanai nekustamo īpašumu Jomas ielā 7 Carnikavā

.

Izsole1Šā gada 8. aprīlī Carnikavas novada dome lēma rīkot atkārtotu izsoli, lai uz deviņiem gadiem nodotu iznomāšanai pašvaldības nomas objektu – daļu no nekustamā īpašuma Jomas ielā 7 Carnikavā – sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vietas darbības nodrošināšanai. Nomas objekts tiks izsolīts mutiskā izsolē 2021. gada 12. maijā, pieteikšanās izsolei - līdz šā gada 10. maijam.

Informācija par nomas objektu  nekustamā īpašuma Jomas iela 7, Carnikava, Carnikavas novads, ar kadastra numuru 8052 004 0211, sastāvā ietilpstoša zemes vienības daļa (kadastra apzīmējums 8052 004 0646 001 8001) 800 m2 platībā un palīgēka-noliktava (kadastra apzīmējums 8052 004 0646 001) 21,3 m2 platībā (nedzīvojamo iekštelpu platības: telpa Nr. 1 priekštelpa - 2,1 m2, telpa Nr. 2 kāpņu telpa – 5,7 m2, telpa Nr. 3 pagrabtelpa – glabātuve – 13,5 m2), atbilstoši nomas objekta novietojuma shēmā (1. pielikums) norādītajam.
 
Nomas objekta iznomāšanas termiņš – 9 (deviņi) gadi, skaitot no nomas līguma noslēgšanas dienas. Nomas līgums var tikt pagarināts līdz 30 gadiem (ieskaitot iepriekšējos 9 gadus), ja normatīvie akti nenoteiks citu termiņu un nomnieks godprātīgi pildījis savas līgumā noteiktās saistības un pienākumus.
 
Iznomāšanas mērķis – sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vietas darbības nodrošināšana, paredzot nomniekam pienākumu nomas objektā sniegt sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu vasaras sezonā (katru nomas līguma darbības gadu no 1. maija līdz 30. septembrim). Papildus šim iznomāšanas mērķim nomas līguma darbības laikā un nomas objekta robežās nomniekam ir tiesības nodrošināt apmeklētājiem arī citus pakalpojumus (tūrisma, pludmales un sporta inventāra noma u.tml.).
 
Pieteikšanās termiņš nomas tiesību izsolei – šā gada 10. maijs, līdz plkst. 17.30.
 
Izsoles norise – šā gada 12. maijā plkst. 10.00.
 
Nomas objekta apskates laiks – šā gada 6. maijā no plkst. 10.00 līdz plkst. 10.30.
 

Skatiet nomas objekta vietas un apstākļu papildu raksturojumu PREZENTĀCIJĀ.
Share on Facebook Tweet