Iedzīvotāju grupām iespēja saņemt pabalstu suņa pavadoņa uzturēšanai un podologa pakalpojumiem

.

Domes eka 2018 vasara 102430. martā stājās spēkā grozījumi Carnikavas novada domes saistošajos noteikumos (SN) “Par materiālo atbalstu Carnikavas novadā”.

Tajos noteikta kārtība, kādā pašvaldība novadā deklarētiem 1. un 2. grupas invalīdiem un pensionāriem, kuru vecuma pensija nepārsniedz 370 eiro mēnesī, sniedz atbalstu podologa (pēdu aprūpes) pakalpojumu nodrošināšanai, kā arī atbalstu 1. un 2. grupas invalīdiem ar funkcionāliem vai redzes traucējumiem, ja tiek izmantots servisa suņa pakalpojumus.

Lai saņemtu pašvaldības materiālo atbalstu pēdu aprūpes pakalpojumam, personai jāvēršas Carnikavas novada pašvaldības sociālajā dienestā ar iesniegumu, kas noformēts atbilstoši Iesniegumu likumā noteiktajām prasībām un papildus jāiesniedz Veselības un darbaspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀK) lēmuma kopija par invaliditātes noteikšanu, uzrādot oriģinālu, kā arī dokumentu kopijas par pakalpojuma apmaksu (čeks, kvīts u.tml.). Iespējamais atbalsta apjoms par podologa pakalpojumu kalendārajā gadā ir līdz 150 eiro un tiek apmaksāts pēc kvīts vai čeka iesniegšanas sociālajā dienestā.

Carnikavas novadā dzīvojošajiem redzes invalīdiem, to skaitā redzes invalīdi kopš bērnības, un invalīdiem ar funkcionāliem traucējumiem, kuri ārpus mājas nevar pārvietoties bez palīdzības, ikdienas gaitās palīdz speciāli apmācīts suns pavadonis. Invaliditātes pensija ir nepietiekoša, lai apmaksātu suņa pavadoņa ēdināšana un papildu apmācību, kurai jānotiek vismaz reizi gadā. Tāpēc Carnikavas novada dome pieņēmusi lēmumu sniegt materiālo atbalstu 100 eiro mēnesī Carnikavas novada administratīvajā teritorijā deklarētajām personām ar 1. un 2. grupas invaliditāti, kustību vai redzes traucējumiem, kuri dzīves kvalitātes paaugstināšanai un nolūkā pilnvērtīgi iekļauties sabiedrībā, izmanto servisa suņa pakalpojumus.

Lai saņemtu atbalstu, personai jāvēršas Carnikavas novada domes sociālajā dienestā ar iesniegumu, kas noformēts atbilstoši Iesniegumu likumā noteiktajām prasībām un papildus jāiesniedz VDEĀK lēmuma kopiju par invaliditātes noteikšanu, uzrādot oriģinālu, kā arī līguma kopiju par servisa suņa nodošanu personai, uzrādot oriģinālu.

D. Landsmane

Share on Facebook Tweet