Izsolīs pašvaldības nekustamos īpašumus Valtera ielā 8, 10, 12 un 14 Siguļos

.

Valteru iela 8 10 12 un 14 Sigui Carnikavas novadsCarnikavas novada domes Izsoles komisija elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli par norādīto izsolāmās mantas sākumcenu (nosacīto cenu) pārdod Carnikavas novada pašvaldības nekustamos īpašumus - neapbūvētas zemes vienības Valteru ielā 8, 10, 12 un 14 Siguļos Carnikavas novadā.
 
Izsolāmās zemes vienības: 
- Valteru ielā 8, kadastra apzīmējums 80520030715, 1619 m2 platībā, kadastra Nr.80520030530 - EUR 22700 (14,02 EUR/m²);
 
- Valteru ielā 10, kadastra apzīmējums 80520030716, 1416 m2 platībā, kadastra Nr.80520030531 - EUR 19800 (13,98 EUR/m²);
 
- Valteru ielā 12, kadastra apzīmējums 80520030717, 1401 m2 platībā, kadastra Nr.80520030532 - EUR 19600 (13,99 EUR/m²);
 
- Valteru ielā 14, kadastra apzīmējums 80520030718, 1468 m2 platībā, kadastra Nr.80520030533 - EUR 20600 (14,03 EUR/m²).
 
Izsoles solis - EUR 500.

Izsoles pretendentu reģistrācija notiek no 20.11.2020. plkst.13.00 līdz 10.12.2020. plkst. 23.59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv uzturētā Izsoļu dalībnieku reģistrā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties tīmekļvietnēs www.carnikava.lv un https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsolāmā mantas apskate tās atrašanās vietā notiks 08.12.2020. no plkst. 11.00 līdz 11.30.
 
Izsoles sākums - 20.11.2020., izsoles noslēgums - 21.12.2020. plkst. 13.00.
 
Personai, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz 10.12.2020. jāiemaksā nodrošinājuma summa 10 procentu apmērā no izsoles sākumcenas – jāieskaita Carnikavas novada pašvaldības (reģistrācijas Nr. 90000028989) norēķinu kontā: Nr.LV59UNLA0050003955158, A/S "SEB banka", bankas kods UNLALV2X ar atzīmi "Nekustamā īpašuma Valteru ielā (attiecīgais numurs), Siguļos, Carnikavas novadā, izsoles nodrošinājums", un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.
 
Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, piedāvātā augstākā summa par nosolīto mantu, atrēķinot iemaksātā nodrošinājuma summu, 2 nedēļu laikā no izsoles noslēgšanas un paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas jāiemaksā sludinājumā norādītajā Carnikavas novada domes kontā.
 
Tālr. uzziņai: 28378568 vai 67993705 (par izsolāmo īpašumu), 28615546 vai 67993388 (par izsoles norisi).
Share on Facebook Tweet