Izsolīs pašvaldības nekustamo īpašumu Valteru ielā 6 Siguļos

.

izsole valteru 6Carnikavas novada domes Izsoles komisija elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod Carnikavas novada pašvaldības nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 80520030529 - neapbūvētu zemes vienību, kadastra apzīmējums 80520030714, 1396 m2 platībā, kas atrodas Valteru ielā 6 Siguļos Carnikavas novadā.

Izsoles pretendentu reģistrācija notiek no 12.11.2020. plkst.13.00 līdz 02.12.2020. plkst. 23.59 elektronisko izsoļu vietnē uzturētā Izsoļu dalībnieku reģistrā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties tīmekļvietnēs www.carnikava.lv un https://izsoles.ta.gov.lv.
Izsolāmā mantas apskate tās atrašanās vietā notiks 24.11.2020. no plkst. 11.00 līdz 11.30.
Izsoles sākums - 12.11.2020., izsoles noslēgums - 14.12.2020. plkst. 13.00.
Izsolāmās mantas sākumcena (nosacītā cena) - EUR 17700 (12,68 EUR/m²). Izsoles solis - EUR 500.
 
Personai, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz 02.12.2020. jāiemaksā nodrošinājuma summa 10 procentu apmērā no izsoles sākumcenas – jāieskaita Carnikavas novada pašvaldības (reģistrācijas Nr. 90000028989) norēķinu kontā: Nr.LV59UNLA0050003955158, A/S "SEB banka", bankas kods UNLALV2X ar atzīmi “Nekustamā īpašuma Valteru ielā 6, Siguļos, Carnikavas novadā, izsoles nodrošinājums”, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.
 
Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, piedāvātā augstākā summa par nosolīto mantu, atrēķinot iemaksātā nodrošinājuma summu, divu nedēļu laikā no izsoles noslēgšanas un paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas jāiemaksā sludinājumā norādītajā Carnikavas novada domes kontā.
 
Tālruņi uzziņai: 28378568 vai 67993705 (par izsolāmo īpašumu), 28615546 vai 67993388 (par izsoles norisi).
 
Share on Facebook Tweet