Dome aicina darbā Izglītības nodaļas vadītāju

.

domeCarnikavas novada dome aicina darbā Izglītības nodaļas vadītāju. Pieteikšanās līdz šā gada 11. novembrim.
 
Amata pienākumi:
- vadīt un organizēt izglītības nodaļas (turpmāk – nodaļa) darbu atbilstoši nodaļas izstrādātajai stratēģijai, mērķiem un sabiedrības interesēm;
- pārraudzīt, koordinēt un kontrolēt nodaļas darbību izglītības, t.sk. jaunatnes politikas īstenošanas jomā, izstrādāt un koordinēt pašvaldības izglītības iestāžu attīstības stratēģiju Carnikavas novadā, atbildēt par pašvaldības stratēģiskās plānošanas darbu izglītības jomā;
- sniegt priekšlikumus izglītības procesa nodrošināšanai un izglītības jomas pilnveidošanai, izglītības programmas izstrādāšanai u.c. izglītības jomu reglamentējošo tiesību aktu nosacījumu ievērošanu;
- ievadīt un kontrolēt izglītības iestāžu savlaicīgu datu ievadi Valsts izglītības informācijas sistēmā (turpmāk –VIIS);
- koordinēt finanšu līdzekļu piesaisti no starptautiskajām un nacionālajām finanšu institūcijām, Eiropas Savienības programmām un fondiem, divpusējās sadarbības partneriem novada attīstības mērķu un uzdevumu īstenošanai;
- izstrādāt nodaļas gadskārtējo darbības plānu un iesniegt domei apstiprināšanai nepieciešamo budžeta projektu katram budžeta gadam atbilstoši nodaļas izvirzītajiem uzdevumiem;
- sagatavot normatīvo aktu (noteikumu, saistošo noteikumu, u.c.), komiteju un domes lēmumu, rīkojumu, atzinumu u.c. dokumentācijas projektus izglītības jomā atbilstoši nodaļas kompetencei;
- nodrošināt dokumentu sagatavošanu un līgumu slēgšanu atbilstoši kārtībai, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par pašvaldības izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem; nodrošināt bērnu uzraudzības pakalpojumu īstenošanu novadā;
- nodrošināt nepieciešamo dokumentu sagatavošanu par novada domes līdzfinansējumu bērna izglītības programmas apguvei privātās izglītības iestādēs atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
- koordinēt un pārraudzīt interešu izglītības programmu realizāciju novada izglītības iestādēs;
- veikt interešu un neformālās izglītības programmu licencēšanu;
- sekmēt pieaugušo mūžizglītības nodrošinājumu pašvaldības iedzīvotājiem atbilstoši darba tirgus prasībām, interesēm un vajadzībām;
- savas kompetences ietvaros pārstāvēt pašvaldības intereses tiesās un sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām, sabiedriskajām organizācijām un citām juridiskām un fiziskām personām.

Prasības pretendentiem:
- augstākā izglītība pedagoģijas vai pedagoģijas vadības jomā;
- darba pieredze izglītības vadības jomā pēdējo 5 gadu laikā;
- zināšanas par vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba slodzēm, tarifikāciju, mācību plāniem, t.sk pieredze datu ievadē VIIS un ZZdats sistēmā ne mazāk kā 2 gadi;
- zināšanas lietvedībā, grāmatvedībā un finanšu plānošanā;
- izglītības un jaunatnes jomu reglamentējošo tiesību aktu pārzināšana;
- pieredze ES projektu vadīšanā/koordinēšanā;
- izpratne par pašvaldības darbu un lēmumu pieņemšanas procesu;
- labas valsts valodas zināšanas un svešvalodu zināšanas vismaz sarunvalodas līmenī;
- izpratne par speciālo izglītību un profesionālās ievirzes izglītību;
- labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
- analītiskā domāšana, precizitāte un augsta atbildības sajūta;
- iniciatīva, spēja patstāvīgi organizēt savu darbu un strādāt komandā;
- labas iemaņas darbam ar datoru un citu biroja tehniku;
- labas prasmes Microsoft Office programmatūru un izglītības informatizācijas sistēmu datu bāžu lietošanā.

Piedāvājam:
- pilna laika darbu,
- mūsdienu prasībām atbilstošus darba apstākļus,
- konkurētspējīgu atalgojumu 1600 EUR mēnesī un sociālās garantijas.
 
CV un motivācijas vēstuli sūtīt elektroniski uz e-pastu: līdz 2020. gada 11 .novembrim plkst. 16.30. Tālrunis informācijai: 29389606.

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks izvirzīti otrai atlases kārtai.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, informējam, ka:
1) pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi;
2) pretendentu personas datu apstrādes pārzinis šī atlases konkursa ietvaros ir Carnikavas novada dome, Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163;
3) pretendentu personas dati tiks uzglabāti 3 mēnešus pēc konkursa norises veikšanas.Ar sīkāku tiesību aprakstu saistībā ar personas datu apstrādi var iepazīties Carnikavas novada domes mājas lapā: www.carnikava.lv/personas datu aizsardzība vai vēršoties pie datu aizsardzības speciālista kontaktējoties ar e-pasta starpniecību:
Share on Facebook Tweet