Piedāvājumu atlase CMMS darbības nodrošināšanai izbeigta bez rezultāta

.

cmms uzrakstsCarnikavas novada dome šā gada 23. septembra domes sēdē lēma atzīt par izbeigtu bez rezultāta Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas darbības nodrošināšanai izsludināto nomas objekta piedāvājumu atlasi un sludinājuma tekstu izsūtīt izvēlētam iznomāšanas pretendentam.

Par izbeigtu bez rezultāta atzīta nomas objekta – nekustamā īpašuma/telpa piedāvājumu atlase Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas darbības nodrošināšanai, kas organizēta saskaņā ar Carnikavas novada domes 22.07.2020. lēmumu "Par nomas objekta piedāvājumu atlases organizēšanu Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas darbības nodrošināšanai” (prot. Nr. 16, 1. §).

Lēmums pieņemts, jo uz piedāvājuma atlasi nepieteicās neviens pretendents. Tādēļ dome lēma izsūtīt sludinājuma tekstu izvēlētajam iznomāšanas pretendentam – kooperatīvajai sabiedrībai „Serviss C”, reģistrācijas Nr. 40103056375, juridiskā adrese: Atpūtas iela 1, Carnikava, Carnikavas nov., LV–2163, par nedzīvojamo telpu ar kopējo platību ne mazāku par 190 m2 nomu Atpūtas ielā 1, Carnikavā, Carnikavas novadā (ēkas kadastra apzīmējums 8052 004 0238 001), uzaicinot uz sarunām, lai panāktu vienošanos par iznomāšanas nosacījumiem, tai skaitā, nomas maksu par vienu telpas kvadrātmetru, komunālo un citu pakalpojumu apmaksas kārtību.

Tiesības pārstāvēt Carnikavas novada pašvaldības, kā nomnieka, intereses sarunās ar kooperatīvo sabiedrību "Serviss C” par nedzīvojamo telpu nomu deleģētas Carnikavas novada domes priekšsēdētājas vietniecei Genovefai Kozlovskai.

Share on Facebook Tweet