Sludinājums par nomu Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas vajadzībām

.

nomas sludinajums atputas iela labotsSludinājums par nekustamā īpašuma / telpu nomu Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas darbības nodrošināšanai, mācību procesa organizēšanai.
 
Nomnieks: Carnikavas novada dome
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.:90000028989
Adrese: Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas nov., LV-2163
Tālrunis: +371 67993814
E-pasta adrese:
Kontaktpersona: Diāna Čūriška, tālrunis 67993388, e-pasta adrese:

Nomas objekts: Nekustamā īpašuma/telpu noma Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas darbības nodrošināšanai, mācību procesa organizēšanai.
Nomas objekta vēlamā atrašanās vieta (administratīvā teritorija), nekustamā īpašuma atrašanās vietas apraksts un tās shematisks attēlojums kartē: Carnikavas novada administratīvā teritorija, vēlams Carnikavas ciema centrā (pēc iespējas tuvāk Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas ēkas Jūras ielā 4, Carnikavā, Carnikavas novadā un TN “Ozolaine” Jūras ielā 1A, Carnikavā, Carnikavas novadā) ar labām piekļūšanas iespējām.
Nomas objekta lietošanas mērķi: Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas darbības nodrošināšanai, mācību procesa organizēšanai.
Paredzamais nomas līguma termiņš: Nomas līgumu paredzēts slēgt uz 3 (trim) gadiem.
Nepieciešamā platība (biroja telpām norāda platību, kas aprēķināta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par vienotajām tehniskajām prasībām valsts institūciju biroja telpām: Kopējā nepieciešamā telpu platība ir ne mazāka par 190 m2.
Vēlamais nekustamā īpašuma tehniskais stāvoklis: Nekustamā īpašuma/telpu tehniskajam stāvoklim ir jābūt labam (pieļaujami nelieli ieguldījumi, t.sk. kosmētiskais remonts), līguma darbības laikā nevar tik veikti kapitālie remonti, aprīkotam ar elektrības pieslēgumu, signalizāciju, apkuri, ievērotām ugunsdrošības prasībām, interneta pieslēgumu vai iespēju ierīkot interneta pieslēgumu, izlietnēm un vismaz divām tualetēm, atsevišķa vai pilnībā nošķiramas no citu nomnieku telpām telpas, kurās būtu iespējams nodrošināt iespēju nepieļaut nepiederošu personu atrašanos mācību procesa norises laikā.
Citas prasības, tai skaitā specifiskās prasības telpām (piemēram, informāciju tehnoloģijas, telekomunikācijas, ugunsdrošības prasības, tehniskās vai fiziskās apsardzes prasības), apsaimniekošanas un uzturēšanas pakalpojumu prasības (apsaimniekošanas programma): Noteiktas Carnikavas novada domes 22.07.2020. noteikumos „Nomas objekta - nekustamā īpašuma/telpu Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas darbības nodrošināšanai – piedāvājumu atlases noteikumi” Nr. INA/2020/25”

Piedāvājumu iesniegšana
Nomas piedāvājuma iesniegšanas termiņš, kas nav īsāks par 20 darbdienām no nomas sludinājuma publicēšanas Carnikavas novada domes tīmekļvietnē: www.carnikava.lv: Līdz 26.08.2020. plkst. 16.30
Nomas piedāvājuma iesniegšanas vieta: Carnikavas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs - Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas novadā, LV-2163.
Informatīva atsauce uz normatīvajiem aktiem: Vēlamā nomas objekta piedāvājumu atlase tiek organizēta saskaņā ar Ministru kabineta 29.10.2013. noteikumiem Nr.1191 “Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem”.
Dokumentācija: Carnikavas novada domes 22.07.2020. noteikumi „Nomas objekta - nekustamā īpašuma/telpu Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas darbības nodrošināšanai – piedāvājumu atlases noteikumi” Nr. INA/2020/25
Nekustamā īpašuma/telpu atrašanās vietas shematisks attēlojums kartē

Nomas objekta - nekustamā īpašuma/telpu Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas darbības nodrošināšanai – piedāvājumu atlases noteikumi.

Share on Facebook Tweet