Ieguldot novada attīstībā, iespēja saņemt nodokļu atlaides

.

iela 500Lai veicinātu iedzīvotāju iesaistīšanos dažādos novada infrastruktūras attīstības projektos, šī gada 24.aprīlī dome nolēma atbalstīt grozījumus saistošajos noteikumos „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu atsevišķām nodokļa maksātāju kategorijām Carnikavas novadā".
 
Veiktie grozījumi paredz, ka iedzīvotājiem, kuri par saviem finanšu līdzekļiem novadā izbūvējuši un iepriekšējā gadā pašvaldībai īpašumā bez atlīdzības nodevuši inženierkomunikācijas (piemēram, maģistrālos ūdensvadus un kanalizācijas tīklus (neieskaitot māju pievadus), ielu segumus, ielu apgaismoju) ir tiesības saņemt atvieglojumus 90 procentu apmērā no nākošajā taksācijas gadā aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas.
 
Tas ir attiecināms gan uz fiziskām un juridiskām personām, gan arī komercsabiedrībām ar nosacījumu, ka pirms darbu uzsākšanas ir jānoslēdz attiecīgs līgums ar Carnikavas novada pašvaldību.
 
S.Baltruka
Share on Facebook Tweet