Izsludināta pieteikšanās uz vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļu amatu

.

velesanasGatavojoties Pašvaldību vēlēšanām, kas notiks šā gada 1.jūnijā, paziņojam, ka Carnikavas novadā būs atvērti 2 vēlēšanu iecirkņi.


Pašvaldību vēlēšanu iecirkņi būs sekojoši: 779.iecirknis Nākotnes ielā 1, Carnikavā, Carnikavas pamatskolā, un 960. iecirknis Cīruļu ielā 10, Kalngalē, brīvā laika pavadīšanas centrā „Kadiķis".

960.vēlēšanu iecirkņa darbības nodrošināšanai ir nepieciešami 7 komisijas locekļi, līdz ar to izsludinām pieteikšanos uz šo amatu.

1. Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus Iecirkņa komisijā ir:
- reģistrētajām politiskajām partijām vai reģistrētu politisko partiju apvienībām;
- ne mazāk kā desmit vēlētājiem (turpmāk – vēlētāju grupa);
- attiecīgās republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijas loceklim.

2. Katra politiskā partija vai politisko partiju apvienība, vēlētāju grupa vai attiecīgās vēlēšanu komisijas loceklis darbam iecirknī drīkst izvirzīt un pieteikt ne vairāk kā septiņus kandidātus.

3. Par Iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:
- kurš prot latviešu valodu;
- kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība;
- kurš nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav pilnvarotā persona kandidātu saraksta iesniegšanai;
- kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas, attiecīgās republikas pilsētas domes vai novada domes deputāts;
- kurš nav citas vēlēšanu komisijas loceklis vai citas iecirkņa komisijas loceklis;

4. Pieteikums katram kandidātam sagatavojams uz speciālas veidlapas, kura ir atrodama mājas lapas www.cvk.lv sadaļā Instrukcijas, lēmumi, veidlapas vai izdrukātā veidā – Klientu apkalpošanas centrā, Carnikavas novada domes ēkā, 1. stāvā, un iesniedzams Carnikavas novada Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājai Dzimtsarakstu nodaļā, Stacijas iela 5, 2.stāvā tel. 67992303 aizlīmētā aploksnē ar uzrakstu „Carnikavas novada vēlēšanu komisijai" no 2013.gada 26.marta līdz 5.aprīlim.
- ja kandidātu izvirza politiskā partija vai politisko partiju apvienība, pieteikumam pievienojams arī izraksts no tās lēmējinstitūcijas lēmuma, norādot lēmuma pieņemšanas vietu, datumu. Ja attiecīgajā republikas pilsētā vai novadā politiskā partija vai to apvienība izvirza vairākus kandidātus, tā no attiecīgā lēmuma var iesniegt vienu izrakstu, kurā norādīti visi izvirzītie kandidāti;
- ja kandidātu izvirza vēlētāju grupa, pieteikums jāparaksta katram vēlētājam, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi.

5. Iecirkņa komisijas locekļus ievēlē Carnikavas novada vēlēšanu komisija. Carnikavas novada vēlēšanu komisija pārbauda, vai pieteiktie kandidāti atbilst šajā paziņojumā noteiktajām prasībām, un balso par izvirzītajiem kandidātiem. Par ievēlētiem uzskatāmi tie kandidāti, kas saņēmuši visvairāk balsu, turklāt balsu skaits nedrīkst būt mazāks par klātesošo komisijas locekļu absolūto balsu vairākumu. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja balss.

6. Iecirkņa komisijas priekšsēdētāju un sekretāru ieceļ no ievēlēto iecirkņa komisijas locekļu vidus Carnikavas novada vēlēšanu komisija.

Sanita Pundiņa,
Carnikavas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

Share on Facebook Tweet