Drukāt

Paziņojums par paredzētās darbības akceptēšanu

.

Zibeni 600Carnikavas novada dome paziņo, ka 2018. gada 25. aprīlī ir pieņemts lēmums (protokols Nr.6; 1.§) “Par paredzētās darbības, atpūtas un sporta parka “Zibeņi” ierīkošanai Carnikavas novadā, nekustamā īpašumā “Valsts mežs 8052” (kadastra numurs 8052 001 0055) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8052 005 1449, akceptēšanu”.

Akceptētas paredzētās darbības atpūtas un sporta parka “Zibeņi” ierīkošanai Carnikavas novadā, nekustamā īpašumā “Valsts mežs 8052” (kadastra numurs 8052 001 0055) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8052 005 1449, atbilstoši Vides pārraudzības valsts biroja 2018. gada 28. februāra atzinumam Nr. 5-04/3 “Par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu atpūtas un sporta parka “Zibeņi” ierīkošanai Carnikavas novadā, nekustamā īpašuma “Valsts mežs 8052” (kadastra numurs 8052 001 0055) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8052 005 1449” novērtējuma ziņojumu un ievērojot citu normatīvo aktu prasības.

Lēmums pieņemts pamatojoties uz likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 22.panta 2. daļu un Vides pārraudzības valsts biroja 2018. gada 28. februāra atzinumu Nr. 5-04/3 “Par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu atpūtas un sporta parka “Zibeņi” ierīkošanai Carnikavas novadā, nekustamā īpašuma “Valsts mežs 8052” (kadastra numurs 8052 001 0055) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8052 005 1449” novērtējuma ziņojumu.

Sabiedriskās apspriešanas sapulce notika 2015. gada 17. septembrī. Sabiedriskās apspriešanas rezultāti un institūciju atzinumu priekšlikumi iekļauti ziņojumā.

Lai novērstu un samazinātu nelabvēlīgo ietekmi uz vidi, tiks veikti ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumā plānotie pasākumi, kā arī ievēroti Vides pārraudzības valsts biroja atzinumā Nr.5-04/3 (28.02.2018.) ietvertie nosacījumi.

Share on Facebook Tweet