Drukāt

Veiks ietekmes uz vidi novērtējumu iecerei izveidot aktīvās atpūtas parku pie "Zibeņiem"

.

Atputas parks karteCarnikavas novadā tiek plānots izveidot celiņu un taku tīklu aktīvās atpūtas un sporta vajadzībām nekustamajā īpašumā "Valsts mežs 8052" (blakus nekustamajam īpašumam "Zibeņi").

Paredzētās darbības nosaukums: Atpūtas un sporta parka izveide Carnikavas novadā, nekustamajā īpašumā „Valsts mežs 8052" (kadastra apzīmējuma Nr.8052 005 1449) 250. kvartāla 1. – 10. nogabalā.

Paredzētās darbības vieta: „Valsts mežs 8052" (kadastra apzīmējuma Nr.8052 005 1449) 250. kvartāla 1. – 10. nogabalā, Carnikavas novadā.

Ierosinātājs: Carnikavas novada dome, Reģ. Nr. 90000028989

Informācija par ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) procedūru: Vides pārraudzības valsts biroja lēmums Nr. 523 par IVN procedūras piemērošanu pieņemts 03.12.2014.

Paredzētās darbības apraksts: Nekustamajā īpašumā „Valsts mežs 8052" (kadastra apzīmējuma Nr.8052 005 1449) 250. kvartāla 1. – 10. nogabalā, Carnikavas novadā tiek plānots izveidot celiņu un taku tīklu aktīvās atpūtas un sporta vajadzībām.

Informācija par sabiedrisko apspriešanu: Ar paredzētās darbības sagatavotajiem dokumentiem var iepazīties Carnikavas novada domes Būvvaldē (adrese: Stacijas iela 5, Carnikavā) darba laikā, kā arī elektroniski:
Atpūtas un sporta parka novietojums kartē
Vides pārraudzības valsts biroja lēmums
 
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus par paredzēto IVN ziņojumu līdz 2015. gada 15. janvārim var iesniegt Carnikavas novada domē, sūtot tos uz adresi Stacijas iela 5, Carnikava, LV – 2163 (tālr. 67993428, elektroniskā pasta adrese: ), un Vides pārraudzības valsts birojā, sūtot tos uz adresi Rūpniecības iela 23, Rīga, LV – 1045 (tālr. 67321173, elektroniskā pasta adrese: , interneta mājas lapas adrese www.vpvb.gov.lv).

Share on Facebook Tweet