Drukāt

Pašvaldība piešķir neapbūvēta zemesgabala apbūves tiesības Dzirnupes ielā

.

25 IMG 20190308 112156Carnikavas novada dome 20. marta domes sēdē nolēma piešķirt neapbūvēta zemesgabala - Carnikavas novada pašvaldībai piederoša nekustama īpašuma Dzirnupes iela, Siguļi, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 003 0470, sastāvā ietilpstošās zemes vienības, kadastra apzīmējums 8052 002 1883, 1,7852 ha platībā zemes vienības daļas 100 kv.m. platībā ar kadastra apzīmējumu 8052 002 1883 8001 - apbūves tiesību uz 10 (desmit) gadiem mobilo sakaru torņa būvniecībai par neapbūvēta zemesgabala apbūves tiesības izsoles sākuma maksu 28,00 EUR gadā, atbilstoši neapbūvēta zemesgabala novietojuma shēmā (1.pielikums) norādītajam un saskaņā ar mobilo sakaru torņa būvniecības ieceres, kuras sabiedriskā apspriešana notika no 12.03.2018.-12.04.2018., dokumentācijā noteikto.
Share on Facebook Tweet