Drukāt

Apstiprināta nekustamā īpašuma "Poči" detālplānojuma galīgā redakcija

Carnikavas novada dome ar 17.06.2015. sēdes lēmumu (Prot. Nr.14 30.§.) ir apstiprinājusi detālplānojuma projektu nekustamam īpašumam "Poči" (kadastra Nr.8052 004 0337).

Ar apstiprināto detālplānojumu var iepazīties Carnikavas novada Būvvaldē (Stacijas ielā 5, Carnikavā) apmeklētāju pieņemšanas laikos pirmdienās un ceturtdienās, kā arī šeit:
- Paskaidrojuma raksts 
- Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
- Grafiskā daļa
Share on Facebook Tweet