Drukāt

Sludinājums par nekustamā īpašuma izsoli Sintēzes ielā 3, Mežgarciemā

.

izsoleCarnikavas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par eiro pārdod nekustamu īpašumu Sintēzes iela 3, Mežgarciems, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 008 1604, kura sastāvā ir zemes vienība, kadastra apzīmējums 8052 008 1569, 0,8265 ha platībā.

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija notiek līdz 2019. gada 2. augusta plkst. 14.30 Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas novadā, Carnikavas novada pašvaldības centrālās administrācijas Klientu apkalpošanas centrā, tā darba laikā (P, C 08.00–17.30; O,T 08.00–16.30; Pk 8.00–14.30).
 
Izsolāmās mantas apskate tās atrašanās vietā notiks 2019. gada 26. jūlijā no plkst. 11.00 līdz 11.30.
 
Izsole notiks 2019. gada 12. augustā plkst. 10.00 Carnikavas novada pašvaldības centrālās administrācijas ēkas Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas novadā, cokolstāva sēžu zālē (Sociālā dienesta Alternatīvās aprūpes centra "Pīlādzis" telpās).
 
Izsolāmās mantas nosacītā cena - EUR 25000,00.
 
Nodrošinājums EUR 2500,00 un izsoles reģistrācijas maksa EUR 150,00 pirms izsoles jāiemaksā Carnikavas novada domes kontā A/S "SEB banka", konts LV59UNLA0050003955158.
 
Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, divu nedēļu laikā no izsoles dienas par nosolīto mantu sludinājumā norādītajā kontā jāiemaksā avanss desmit procentu apmērā no nosolītās augstākās summas. Iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta avansā. Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, piedāvātā augstākā summa jāsamaksā piecu gadu laikā no izsoles dienas piecos vienādos maksājumos. Par atlikto maksājumu jāmaksā seši procenti gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas. Mantas nosolītājam ir tiesības samaksāt par nosolīto īpašumu pirms termiņa. Gadījumā, kad nav veikta pirkuma maksas samaksa pilnā apmērā, vienlaikus ar īpašuma tiesību uz nosolīto īpašumu zemesgrāmatā nostiprināma ķīlas tiesība par labu Carnikavas novada pašvaldībai.
 
Izsolē pārdodamā nekustamā īpašuma turpmākās izmantošanas nosacījumi:
1) mantas nosolītājam 12 (divpadsmit) mēnešu laikā no īpašuma tiesības uz izsolāmo mantu nostiprināšanas zemesgrāmatā jāsaņem Carnikavas novada Būvvaldes izsniegta būvatļauja ar atzīmi par būvniecības uzsākšanas nosacījumu izpildi augstas pievienotās vērtības produkcijas ražotnei, kas izvietota izsolāmajā mantā;
2) 30 (trīsdesmit) mēnešu laikā no īpašuma tiesības uz izsolāmo mantu nostiprināšanas zemesgrāmatā nosolītajā īpašumā jāuzbūvē vai jāpārbūvē augstas pievienotās vērtības produkcijas ražošanai (tādās jomās kā, piemēram, informācijas tehnoloģijas, farmācija vai līdzvērtīgās jomās, kas noteiktas nacionālos plānošanas dokumentos vai pašvaldības plānošanas dokumentos kā prioritārās uzņēmējdarbības nozares) piemērotu ēku (būvi) un nepieciešamo infrastruktūru;
3) 36 (trīsdesmit sešu) mēnešu laikā no īpašuma tiesības uz izsolāmo mantu nostiprināšanas zemesgrāmatā tajā jāuzsāk augstas pievienotās vērtības produkcijas ražošana un jānodrošina: ne mazāk kā 15 (piecpadsmit) jaunu darba vietu radīšanu un darbību; investīcijas ne mazāk kā EUR 500 000 (pieci simti tūkstoši eiro) apmērā nosolītā īpašuma īpašnieka/nomnieka/īrnieka/patapinājuma ņēmēja nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos;
4) vienlaikus ar mantas nosolītāja īpašuma tiesības uz izsolāmo mantu un ķīlas tiesības par labu Carnikavas novada pašvaldībai nostiprināšanu zemesgrāmatā (ja attiecināms), zemesgrāmatā reģistrējama aizlieguma atzīme, kas paredz, ka līdz 31.12.2028. mantas nosolītājs nav tiesīgs: mainīt nosolītajam īpašumam detālplānojumā noteikto un teritorijas plānojumā atļauto (plānoto) teritorijas izmantošanas mērķi un izmantot nosolīto īpašumu neatbilstoši šim mērķim, kā arī veikt īpašuma atsavināšanu, tajā skaitā, bet ne tikai, ieguldīšanu pamatkapitālā, pārdošanu, dāvināšanu, maiņu, kā arī ieķīlāšanu, sadalīšanu, apgrūtināšanu ar lietu tiesībām (izņemot gadījumus, ja apgrūtinājumi noteikti ar likumu vai atsavināšana notiek ar tiesas spriedumu), iznomāšanu, izīrēšanu, nodošanu patapinājumā, galvošanu u. tml., bez Carnikavas novada domes rakstiskas piekrišanas;
5) nosolītās mantas atsavināšanas gadījumā pirkuma līgums ir saistošs mantas nosolītāja tiesību un saistību pārņēmējam, tajā skaitā, uz nosolītās mantas nākamo ieguvēju pāriet izsoles noteikumos minētie nosolītās mantas turpmākās izmantošanas nosacījumi un atsavināšanas, apgrūtināšanas ar lietu tiesībām u.c. aprobežojumi, par ko Carnikavas novada domei, mantas nosolītājam un mantas nosolītāja tiesību un saistību pārņēmējam jānoslēdz attiecīgs pārjaunojuma līgums.
 
Zemes robežas plāns - ŠEIT.
Izsoles noteikumi - ŠEIT.

Tālr. informācijai 67993388, 29160310.
Share on Facebook Tweet