Drukāt

Biedrība "Sernikon" izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu, kopējais pieejamais finansējums – 109 tūkstoši eiro

.

Publisko un privāto partnerattiecību biedrība "Sernikon" izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu Sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas 2014. – 2020. gadam īstenošanai. Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no šī gada 3. aprīļa līdz 3. maijam. Kārtā pieejamais kopējais publiskais finansējums: 109 373,38 EUR.
 
Finansējuma sadalījums stratēģijas rīcībai: ELFLA1.
 
Rīcības nosaukums: Mikro, mazo un vidējo uzņēmumu izveidošana un attīstība, tajā skaitā tūrisma nozarē.
 
Mērķis: Veicināt mikro, mazo un vidējo uzņēmumu izveidošanu un attīstību, it sevišķi tūrisma nozarē.
 
Kārtai un stratēģijas mērķim piešķirtais finansējums: 109 373,38 EUR.
 
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam: 50 000 EUR aprīkojuma projektiem; 100 000 EUR būvniecības projektam (ja ieguldījumi būvniecībā uzņēmējdarbības infrastruktūras izveidei ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas).
 
Maksimālā atbalsta intensitāte: individuālam projektam – 70%, kopprojektam – 80%.
 
Projektu īstenošanas termiņi:
a) Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta (LAD) lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
b) Ja projekts tiek īstenots aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" un projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija „Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana" izmaksas, kas nepārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas – divi gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
c) Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
 
Kontaktinformācija: publisko un privāto partnerattiecību biedrība „Sernikon", adrese: Atpūtas iela 1 (2. stāvs), Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163. Kontaktpersona: valdes priekšsēdētāja Zane Seržante, 26121424, . Stratēģija un vērtēšanas vadlīnijas atrodamas mājaslapā: www.sernikon.lv, papildus informācija – LAD interneta vietnē www.lad.gov.lv.
Projektu iesniegumus iespējams iesniegt papīra formātā iepriekš norādītajā biedrības adresē, kā arī LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmā www.eps.lad.gov.lv un Elektronisko dokumentu likuma noteiktajā kārtībā, nosūtot uz dienesta elektroniskā pasta adresi .
 
Biedrība "Sernikon"
Share on Facebook Tweet