Drukāt

Paziņojums par lokālplānojuma redakcijas publisko apspriešanu nekustamajam īpašumam Jūras ielā 4, Carnikavā

.

Carnikavas novada dome 2016. gada 20. janvārī ir pieņēmusi lēmumu Nr.1 (29.§) „Par nekustamā īpašuma Jūras iela 4, Carnikava lokālplānojuma 1. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai".
 
Lokālplānojuma publiskā apspriešana notiks no šī gada 21. marta līdz 18. aprīlim. Ar lokālplānojumu redakcijas materiāliem var iepazīties: Carnikavas novada domē (Stacijas ielā 5, Carnikavā) katru darba dienu Klientu apkalpošanas centra (KAC) darba laikā, kā arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.
 
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2016. gada 7. aprīlī plkst. 16.00, Carnikavas novada Būvvaldē.
 
Rakstiski priekšlikumi līdz šī gada 18. aprīlim (pasta zīmogs) sūtāmi pa pastu vai iesniedzami Carnikavas novada domes KAC (Stacijas ielā 5, Carnikava, Carnikavas novads, LV – 2163) darba laikā. Iesniegumā fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un tālruņa numurs, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.
 
Viedokli un priekšlikumus var izteikt arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā – www.geolatvija.lv.
Share on Facebook Tweet