Drukāt

Noteikts papildu termiņš Novada teritorijas plānojuma 2018.–2028. gadam pilnveidotās redakcijas publiskajai apspriedei

.

Carnikava no lidojuma 800Informējam, ka līdz šī gada  18.decembrim tiek izziņots  papildu apspriešanas termiņš Carnikavas novada teritorijas plānojuma 2018.–2028. gadam.

 

Papildu apspriešanas termiņš nepieciešams, lai nodrošinātu teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas, Vides pārskata un Vides pārraudzības valsts birojs sniegtā atzinuma publisko pieejamību valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv, kā arī iespēju iepazīties ar informāciju par teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas apspriešanas norisi, tostarp veiktajiem precizējumiem teritorijas plānojuma dokumentācijā, tiek izziņots papildu apspriešanas termiņš līdz š.g. 18.decembrim.

Pamatojoties uz 19. jūlija Carnikavas novada domes lēmumu (lēmums nr. 14., 24§ “Par Carnikavas novada teritorijas plānojuma 2018. – 2028. gadam pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai”), publiskai apspriešanai tika nodota Carnikavas novada teritorijas plānojuma 2018. – 2028. gadam pilnveidotā redakcija. Publiskās apspriešanas termiņš bija noteikts  4 nedēļas.  Apskriešana notika no  4.augusta līdz 1. septembrim. Ar pilnveidotā teritorijas plānojuma un vides pārskata materiāliem varēja iepazīties interneta vidē – Carnikavas novada interneta vietnē www.carnikava.lv, izstrādātāja interneta vietnē www.grupa93.lv, kā arī  izdruku formātā Carnikavas novada domē, Būvvaldē  (Stacijas iela 5, Carnikava), darba dienās, darba laikā.

Rakstveida priekšlikumi un ieteikumi iepriekšminētā apspriešanas termiņa ietvaros bija iesniedzami Carnikavas novada domē darba laikā, nosūtot pa pastu vai iesniedzot elektroniski uz e-pasta adresi: . Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notika 2017. gada 17.augustā martā plkst. 17.30 Carnikavas pamatskolas aktu zālē (2. stāvs, Nākotnes iela 1, Carnikava). Apspriešanas rezultātu izskatīšanas sanāksme notika 7.septembrī, plkst. 17.30, alternatīvās aprūpes centrā “Pīlādzis” (Stacijas iela 5, Carnikava).

Ar  sanāksmju protokoliem  un apspriešanas ietvaros saņemtajiem iesniegumiem var iepazīties Pārskata ziņojums  par teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas publisko apskriešanu. Vides pārraudzības valsts birojs (VPVB) ir izskatījis Carnikavas novada pilnveidotās redakcijas stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskatu un sniedzis atzinumu (13.10.2017. atzinums Nr. 7.).

Plānošanas dokumenti:

I. Paskaidrojuma raksts

III. Grafiskā  daļa:

IV. Vides pārskats
 VPVB atzinums par Vides pārskatu

 V. Pārskata ziņojumi par teritorijas plānojuma un Vides pārskata  izstrādi publisko apspriešanu:
 
Pilnveidotās teritorijas plānojuma redakcijas apspriešanas papildus termiņa rezultātu izskatīšanas sanāksme notiks 18.decembrī plkst. 17.30, alternatīvās aprūpes centrā “Pīlādzis” (Stacijas iela 5, Carnikava).

 Papildu informācijai:

– teritorijas plānojuma izstrādes vadītājs Zintis Varts (tālr. 67993428, 20237346, e-pasts: , pieņemšanas laiks: pirmdien un ceturtdien no 8.00–12.30 un no 13.30–17.30)
– teritorijas plānojuma izstrādātāja SIA “Grupa93” pārstāve Sarmīte Lesiņa (tālr. 29171134, e-pasts: ).

Būvvalde

Share on Facebook Tweet