Rakstos

Drukāt

Aicinām pieteikties līdzfinansējumam pieslēguma izbūvei centralizētajiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem

.

caurules unsplashArī šogad Carnikavas novada dome piedāvā pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai vietās, kur tas ir iespējams. Šim mērķim 2021. gadā atvēlēti 20 000 eiro no pašvaldības budžeta.
 
Pērn piedāvāto iespēju izmantoja 15 mājsaimniecības, kopā izlietojot 20 000 eiro. Aicinām līdzfinansējuma saņemšanai pieteikties novadniekus, kuriem pieder īpašumi: Carnikavā – Ceriņu, Mežrožu, Zušu, Rožu, Garā, Mērnieku, Rūpnieku, Līču, Ziedu, Klusā, Zvejnieku, Vecgaujas, Vēju, Lapu, Lībiešu, Gaujas, Pļavu, Brūkleņu, Dārznieku, Kalmju, Jasmīnu, Tulpju, Zeltiņu, Smilšu, Nēģu, Attekas, Ezermalas ielā un Liepu alejā; Kalngalē – Ērgļu, Vālodzes, Ķīvīšu, Baložu, Cīruļu, Pūces, Dzērvju, Gulbju, Stārķu ielā; Lilastē – Ziemeļu ielā.

Līdzfinansējumu var saņemt fiziskās personas – Carnikavas novada administratīvajā teritorijā dzīvojamo māju īpašnieki, kas šeit deklarējuši dzīvesvietu un līdz kuru zemesgabala robežai vai ielas sarkanajai līnijai izbūvēti centralizētās kanalizācijas sistēmas atzari. Iesniedzēja īpašumā jābūt ekspluatācijā nodotai dzīvojamajai mājai, kuras īpašumtiesības nostiprinātas Zemesgrāmatā. Tiks arī pārbaudīts, vai īpašniekam nav parādu par p/a "Carnikavas Komunālserviss" sniegtajiem sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem.

Lai iegūtu līdzfinansējumu, ja nekustamais īpašums fiziskai personai pieder kopīpašumā ar juridisko personu, kopīpašniekiem jāvienojas par nekustamā īpašuma dalītas lietošanas kārtību un par to jāizdara atzīme Zemesgrāmatā. Līdzfinansējums netiek piešķirts juridiskām personām, kā arī, ja nekustamais īpašums tiek izmantots saimnieciskās darbības veikšanai.

Lai pieteiktos līdzfinansējuma saņemšanai, iesniedzējam līdz 1. martam jāiesniedz p/a "Carnikavas Komunālserviss" pieteikums, kurš sastāv no šādiem dokumentiem:
– iesniegums, kuru var:
1. aizpildīt un parakstīt ar drošu elektronisko parakstu un sūtīt uz e-pastu ;
2. aizpildīt, parakstīt un ieskenētu atsūtīt uz e-pastu vai iemest p/a "Carnikavas Komunālserviss" pastkastītē Stacijas ielā 7 Carnikavā;
3. aizpildīt klātienē pēc iepriekšēja pieraksta (pirmdienās un ceturtdienās plkst. 8.00–17.30 (pārtraukums 12.00–12.30), pieteikšanās pa tālr. 67993705).
Veidlapa pieejama ŠEIT.
– Ja tādi ir: invaliditātes vai politiski represētās personas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu); apliecinājuma kopija, ka personas apgādībā ir 1. vai 2. pakāpes radinieks, kura deklarēta dzīvesvieta nekustamajā īpašumā, par kuru tiek prasīts pašvaldības līdzfinansējums, ir persona ar 1. invaliditātes grupu (jāuzrāda dokumentu oriģināls).
– Apliecinājuma kartes I daļa (ja tāda ir) ar Carnikavas novada būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu.
– Topogrāfiskais plāns (ja tāds ir), kura derīguma termiņš beidzas ne agrāk kā trīs mēnešu laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas.
– Zemes robežu plāna kopija, kurā atzīmēta vēlamā pievienojuma vieta iesniedzēja īpašumā esošajai kanalizācijas sistēmai vai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai.

Iesniegumu paraksta iesniedzējs vai pilnvarotā persona. Ja iesniegumu paraksta pilnvarotā persona, tam pievieno notariālu pilnvaru vai citu dokumentu, kas apliecina tiesības pārstāvēt iesniedzēju.

Attēlam ir ilustratīva nozīme, Unsplash
Share on Facebook Tweet