Drukāt

Carnikavas speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana

Internatpamatskola eka 800Projekta īstenošanas laiks: 2009. gada decembris - 2015.gada 1.jūnijs

Projekta finansējums: 98 000 LVL, ko pilnībā sedz Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Projekta mērķis: uzlabot mācību vidi izglītojamiem ar specialām vajadzībām, kā arī veicināt darba un sadzīves prasmju attīstīšanu izglītojamiem Carnikavas speciālajā internātpamatskolā.

Apakšmērķi:
1. Panākt kvalitatīvu vispārējo zināšanu un prasmju apguvi, tostarp dabas zinātņu, vides zinātņu un matemātikas mācību priekšmetos, pilnveidojot mācību saturu, metodiku un skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas sistēmu pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpēs;
2. Panākt obligātu pamata izglītības iegūšanu un pakāpeniski pāriet uz obligātu vidējo izglītību (vidējā vispārējā, vidējā profesionālā). Veikt preventīvu darbu ar nesekmīgiem skolēniem un viņu vecākiem pamatizglītības un vidējās izglītības apguves līmenī.
3. Visu līmeņu valsts un pašvaldību izglītības iestāžu ēku renovācija, iekārtu un aprīkojuma atjaunināšana, materiāli tehniskā nodrošinājuma modernizācija, pieejas nodrošināšana personām ar funkcionāliem traucējumiem;
4. Nodrošināt mācību iestāžu fizisko pieejamību bērniem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām un uzlabot speciālās izglītības infrastruktūru.

Projekta ietvaros tiks veiktas šādas aktivitātes:
1. Rekonstruēta Carnikavas speciālās internātpamatskolas pamatēka (sienu un cokola siltināšana, logu un durvju nomaiņa - 1 ēka);
2. Veikta Carnikavas speciālās internātpamatskolas pamatēkas ugunsdrošības sistēmas un elektroapgādes tīkla rekonstrukcija – 1 ēka;
3. Izbūvētas jaunas siltumnīcas – 2 ēkas;
4. Nodrošināta Carnikavas speciālās internātpamatskolas teritorijas labiekārtošana, pielāgojot to vides pieejamības prasībām – 1 zemes vienība.

ERAF visilogo

Saistītie raksti:
Apstiprināts Carnikavas novada pašvaldības projekts „Carnikavas speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana"
Uzsākts projekts jauniešu integrācijai sabiedrībā un izglītībā Carnikavas un Saulkrastu novados

Share on Facebook Tweet