Drukāt

Pašvaldības sniegto pakalpojumu un to pieejamības uzlabošana, izveidojot elektronizētus pakalpojumus un pakalpojumu saņemšanas vietas

Gerbonis mazs uzrakstsProjekta īstenošanas laiks: 01.12.2012. - 01.12.2013.
Projekta finansējums: Kopējās projekta izmaksas 16 932,24 LVL. Projekta attiecināmās izmaksas 13 193,58 LVL, no kurām 90%, jeb 11 874,22 LVL finansē ES Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai.

Projekta iesniedzējs: Carnikavas novada pašvaldība.

Projekta mērķis: uzlabot pašvaldības sniegto pakalpojumu kvalitāti un pieejamību pēc iespējas tuvāk dzīves vietai, uzlabojot Carnikavas novada iedzīvotāju un uzņēmēju dzīves un darba apstākļus. Projekta pastarpinātais mērķis ir uzlabot iedzīvotāju apmierinātību ar pašvaldības sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem un dzīvi novadā kopumā. Projekta ietvaros paredzēts iegādāties pielāgotu programmatūru un serveri, lai nodrošinātu portāla - pakalpojumi.carnikava.lv - darbību, kā arī izveidot divas pakalpojumu sniegšanas vietas - Stacijas ielā 5, Carnikavā un Cīruļu ielā 10, Kalngalē.

Projekta pamatojums: 2010. gadā Carnikavas novada pašvaldība, sadarbojoties ar SIA "Ernst&Young", veica pētījumu par Carnikavas novada domes sniegtajiem pakalpojumiem Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta "Carnikavas novada domes sniegto publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana" ietvaros. Tā ietvaros tika novērtēti Carnikavas novada pašvaldības sniegtie publiskie pakalpojumi, kā arī pakalpojumu izmantotāju viedoklis par to kvalitāti un saņemšanas iespējām.
Pētījumā tika secināts, ka 25,8% pakalpojumu saņēmēji ir neapmierināti ar pašvaldības darba laiku, 30,8% pakalpojumu saņēmējiem nav skaidrs, kā un kur pakalpojumu var saņemt, bet 75,4% apgalvoja, ka vēlas saņemt pakalpojumu internetā.
Analizējot pētījuma rezultātus, tika secināts, ka būtiski būtu ieviest pakalpojumu saņemšanas iespējas internetā, kā arī iekārtot pakalpojumu saņemšanas vietas, lai publiskie pakalpojumi būtu pieejami pēc iespējas ērtākā veidā un vietā, kas ir pēc iespējas tuvāka pakalpojuma saņēmēja dzīves vietai.
Projekta ieviešanas gadījumā tiks nodrošināti ilgtspējīgi risinājumi, jo tiks samazināts papīra patēriņš, resursu patēriņs (piemēram degviela), lai saņemtu pakalpojumus, kā arī sekmēta informācijas sabiedrības veicināšana.
 
Projekta ietvaros tiks ieviesti astoņi elektronizēti (3.elektronizācijas līmeņa) pakalpojumi, kā arī programmatūras darbināšanai nepieciešamā infrastruktūra (serveris) un iekārtotas divas pakalpojumu šaņemšanas vietas. 
 
ES ELFLA LAD
 
Share on Facebook Tweet