Drukāt

Eimuru - Mangaļu poldera infrastruktūras uzlabošana

Polderis 800Projekta īstenošanas laiks: no 2011.gada 12.jūlija līdz 2013.gada 5.decembrim.
Projekta finansējums: 140 560 LVL, no kuriem 75% jeb 105 420 LVL finansē Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai.

Projekta mērķis: veikt sūkņu stacijas "Eimuri" rekonstrukciju, tai skaitā sūkņu nomaiņu, kā arī meliorācijas grāvju gar Āpšu un Jauno ielu, Garciemā, Carnikavas novadā tīrīšanas darbus, lai nodrošinātu tertorijas infrastruktūras uzturēšanu un saimniecisko darbības veikšanas iespējamību.

Projekts tiek īstenots kā kopprojekts, kurā piedalās Carnikavas novada pašvaldības un VAS „Latvijas valsts meži".

Projektā paredzēts veikt meliorācijas sistēmas "Rīgas rajona Eimuru polderis" un sūkņu stacijas "Eimuri" rekonstrukciju, kas atrodas Eimuru - Mangaļu polderī un vairs nespēj nodrošināt tā infrastruktūru.

Poldera kopējā platība ir 1205 ha, sateces baseins 2362 ha un tas atrodas Carnikavas un Ādažu novada teritorijās. Carnikavas novadā tam ir divas sūkņu stacijas, kurām jānodrošina vajadzīgais ūdens līmenis, tomēr viena no sūkņu stacijām vairs nespēj funkcionāli darboties. Šī sūkņu stacija ir izveidota un nodota ekspluatācijā 1951. gadā, pašlaik tā ir stipri nolietojusies un nepieciešamas stacijas sūkņus nomainīt uz modernākiem, piemērojot esošajiem normatīviem.

Sūkņu stacija ir pašvaldības īpašumā, bet apkalpo koplietošanas polderi un paredzēta lauksaimnieciski izmantojamās zemes nosusināšanai. Bez sūkņu stacijas rekonstrukcijas nav iespējams sakārtot pārējo teritoriju, jo tikai grāvju tīrīšana teritorijas uzturēšanu nenodrošinās. Teritorija pašlaik lielu daļu laika ir zem ūdens un tajā nevar notikt ne lauksaimnieciska, ne mežsaimnieciska darbība, jo sūkņu stacijas ilggadīgās ekspluatācijas laikā ir bojāti sūkņu spiedvadi, tā atrodas avārijas stāvoklī.

ELFLA   ES lidzfinanse

Saistītie raksti:
Eimuru-Mangaļu poldera infrastruktūras attīstībai piešķirts finansējums

Video
Rekonstruē Eimuru-Mangaļu poldera sūkņu staciju

Share on Facebook Tweet