Rakstos

Drukāt

Paziņojums par līdzdalības iespējām Ādažu novada attīstības plānošanas dokumenta – Attīstības programmas 2021.–2027. gadam izstrādes procesā

.

gaujas delta FTG9672 35 Mb 1200Ādažu novada dome sadarbībā ar Carnikavas novada domi sāk attīstības plānošanu – Ādažu novada Attīstības programmas 2021.–2027.gadam izstrādi. Attīstības plānošanas dokuments tiek izstrādāts laika posmā no 2020. gada 28. jūlija līdz 2021. gada 31. maijam.

Attīstības plānošanas mērķis ir izstrādāt vidēja termiņa attīstības plānošanas dokumentu teritorijai, kurā šobrīd ietilpst Ādažu novads un Carnikavas novads, lai sekmētu ilgtspējīgu un stabilu nākamā Ādažu novada attīstību, nodrošinātu iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu un veicinātu uzņēmēju konkurētspēju. Šis dokuments tiks saskaņots ar vietējā, nacionālā un reģionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentiem, tajos noteiktajiem ilgtermiņa attīstības mērķiem un prioritātēm.

Attīstības plānošanas dokumenta plānotais termiņš ir 2021.–2027. gadam.

Dokumenta izstrāde. Attīstības programmas izstrādi veic Ādažu un Carnikavas novada domes apstiprināta izstrādes vadības grupa. Lai izstrādes procesā iesaistītu nozares speciālistus un sabiedrību, tiek organizētas piecas tematiskās darba grupas.

Ekonomiskās attīstības darba grupa.
Izglītības, sporta un kultūras darba grupa.
Veselības aprūpes un sociālo jautājumu darba grupa.
Teritorijas plānošanas darba grupa.
Vides darba grupa.

Tematisko darba grupu mērķis ir nodrošināt sabiedrības iespēju līdzdarboties novada attīstības plānošanas dokumenta izstrādē un nodrošināt nozaru speciālistiem iespēju izteikt viedokli.

Sabiedrības iespējas līdzdarboties:
Dalībai darba grupās bija iespēja pieteikties līdz 17.08.2020., aizpildot elektronisko pieteikšanos formu pašvaldību tīmekļu vietnēs, kad organizatori lūdza izteikt savus priekšlikumus un pieteikumus līdzdarboties attīstības programmas izstrādē: elektroniski sūtot informāciju uz e-pastu vai rakstiski, adresējot to Ādažu novada domei Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, LV-2164, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruni un e-pastu) un vēlamo līdzdalības veidu.

Par sabiedrības līdzdalību atbildīgā persona ir Ādažu novada domes Attīstības un investīciju daļas projektu vadītāja Inga Pērkone, tālr.: 67996086, e-pasts: .

Precizēta informācija par sabiedrības līdzdalības iespējām tiks ievietota Ādažu tīmekļa vietnē www.adazi.lv, Carnikavas novada tīmekļa vietnē www.carnikava.lv un nosūtīta uz sabiedrības pārstāvja norādīto e-pastu.

Aicinām ikvienu Ādažu un Carnikavas novada iedzīvotāju, uzņēmēju un nevalstisko organizāciju pārstāvi iesaistīties nākamā Ādažu novada attīstības plānošanas dokumenta izstrādē!

Share on Facebook Tweet