Drukāt

Paziņojums par lokālplānojuma redakcijas publisko apspriešanu nekustamajam īpašumam Jomas ielā 7, Carnikavā

.

Carnikavas novada dome 2015.gada 21.oktobrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.21 (24.§) "Par nekustamā īpašuma Jomas ielā 7, Carnikava lokālplānojuma 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai". Lokālplānojuma publiskā apspriešana notiek no 2016. gada 13. janvāra līdz 2016. gada 17. februārim.
 
Ar lokālplānojumu redakcijas materiāliem var iepazīties:
• ŠEIT:
 
• Carnikavas novada domē, Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas novadā, katru darba dienu Klientu apkalpošanas centrā (darba laiks pirmdienās un ceturtdienās no 8:00 līdz 17:30, otrdienās un trešdienās no 8:00 līdz 16:30 un piektdienās no 8:00 līdz 14:30);
 
• valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā – www.geolatvija.lv.
 
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2016. gada 28. janvārī plkst. 17.00 Carnikavas novada domē (Stacijas ielā 5, Carnikavā).
 
Rakstiski priekšlikumi līdz 2016. gada 17. februārim (pasta zīmogs) sūtāmi pa pastu vai iesniedzami Carnikavas novada domes Klientu apkalpošanas centrā (Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas novadā, LV-2163), darba laiks - pirmdienās un ceturtdienās no 8:00 līdz 17:30, otrdienās un trešdienās no 8:00 līdz 16:30 un piektdienās no 8:00 līdz 14:30. Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un tālruņa numurs; juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.
 
Viedokli un priekšlikumus var izteikt arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā – www.geolatvija.lv.
 
Share on Facebook Tweet