Drukāt

Eimuru-Mangaļu poldera infrastruktūras uzlabošana

Eimuri 14lpp
Projekta īstenošanas laiks: 2014.-2015. g.

Projekta finansējums: EUR 83 415,59 (bez PVN) EUR, no kuriem 50 345,50 EUR ir Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums.


Projekta mērķis: Uzlabota poldera meliorācijas novadgrāvju un caurteku darbība, tādējādi pasargājot pieguļošās teritorijas no applūšanas un ilgstošas atrašanās zem ūdens.

Projekta ietvaros veiktās aktivitātes: Rekonstruēti grāvji 7 414 m kopgarumā.Veikta Eimuru – Mangaļu poldera grāvju tīrīšana, kā arī esošo caurteku pārtīrīšana un jaunu caurteku izbūve šādos ceļu posmos „C007 – Tauriņi", „Suzes – Lielandži", kā arī koplietošanas grāvim no Garciema dzelzceļa pārbrauktuves līdz Ādažu muižas ceļam.
ES fondu logo
Share on Facebook Tweet