Rakstos

Drukāt

Paziņojums par Ādažu novada Attīstības programmas 2021.-2027. gadam 1. redakcijas un Vides pārskata projekta publisko apspriešanu

.

Ar Ādažu novada domes 2021. gada 23. marta lēmumu Nr. 52 “Par Ādažu novada Attīstības programmas 2021.–2027. gadam 1. redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskai apspriešanai” un Carnikavas novada domes 2021. gada 24. marta lēmumu Nr. 5, 2. § tiek sākta Ādažu novada Attīstības programmas 2021.–2027. gadam (turpmāk – Programma) 1. redakcijas un Vides pārskata projekta publiskā apspriešana, kas ilgs no 2021. gada 7. aprīļa līdz 21. maijam.

Sākot no 2021. gada 1. jūlija, Ādažu novada administratīvo teritoriju veidos divas teritoriālās vienības – pašreizējais Ādažu novads un Carnikavas novads. Lai 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā dome varētu mērķtiecīgi organizēt pašvaldības darbu, tiek izstrādāta jaunā Ādažu novada Programma – vidēja termiņa plānošanas dokuments, kurā noteiktas prioritātes un pasākumu kopums turpmākajiem septiņiem gadiem pašvaldības attīstības stratēģijas īstenošanai.

Programmu veido pieci sējumi, kā arī Vides pārskats. Pirmajā sējumā iekļauta novada pašreizējās situācijas un to ietekmējošo faktoru analīze. Otrajā sējumā iekļauta novada attīstības vīzija, mērķi un prioritātes. Trešajā sējumā iekļauts Rīcības plāns – uzdevumu saraksts attīstības mērķu sasniegšanai. Ceturtajā sējumā iekļauts Investīciju plāns – finanšu resursu aprēķins attīstības uzdevumu izpildei. Piektajā sējumā iekļauta informācija par sabiedrības līdzdalības pasākumiem Programmas izpildei. Rīcības plāns un Investīciju plāns turpmāk tiks regulāri aktualizēti, ņemot vērā to izpildes progresu un pašvaldības apstiprināto budžetu kārtējam gadam. Vides pārskatā veikts ietekmes uz vidi novērtējums, kas radīsies Programmas īstenošanas rezultātā.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks tiešsaistē “Zoom” platformā šā gada 29. aprīlī plkst. 18.00. Aicinām savlaicīgi pārliecināties, vai jūsu datorā / viedierīcē ir instalēta “Zoom” lietotne. Pievienoties pasākumam varēs, sākot no plkst. 17.45. Aicinām pieteikties dalībai publiskās apspriešanas sanāksmē, aizpildot pieteikuma formu ŠEIT, jo sanāksmē varēs piedalīties tikai identificētas un reģistrētas personas. Saite uz sanāksmi tiks nosūtīta reģistrētajiem dalībniekiem individuāli. Sanāksmes laikā mikrofonam jābūt izslēgtam un jautājumus varēs uzdot diskusiju paneļa veidnē (čatā).

Rakstiskus priekšlikumus Programmas 1. redakcijas un Vides pārskata projekta papildināšanai var iesniegt līdz šā gada 21. maijam (ieskaitot) Ādažu novada domē Gaujas ielā 33A Ādažos, Ādažu nov., LV-2164, ievietojot domes pastkastītē pie ieejas durvīm, vai elektroniski sūtot uz līdz 21. maija plkst. 23.59. Fiziskām personām obligāti jānorāda vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs. Juridiskām personām jānorāda reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un darbības vietas adrese.

Par sabiedrības līdzdalību atbildīgā persona ir Ādažu novada domes Attīstības un investīciju daļas projektu vadītāja Inga Pērkone (tālr. 67996086, ), kura var sniegt konsultācijas attālināti un klātienē (iepriekš saskaņojot tikšanās laiku).

Ar Programmas 1. redakcijas un Vides pārskata projekta materiāliem var iepazīties domes Attīstības un investīciju daļā darba laikā (iepriekš saskaņojot tikšanās laiku), kā arī Ādažu un Carnikavas novada pašvaldību tīmekļvietnēs www.adazi.lv un www.carnikava.lv.
Share on Facebook Tweet