Drukāt

Nolikumi

PAŠVALDĪBA
Pašvaldības amatpersonu un darbinieku ētikas kodekss
Atzinības raksta nolikums

DOMES NODAĻAS UN STRUKTŪRVIENĪBAS
Administratīvās nodaļas nolikums
Attīstības un plānošanas nodaļas nolikums
Būvvaldes nolikums
Centrālās administrācijas nolikums
Dzimtsarakstu nodaļas nolikums
Informācijas tehnoloģiju nodaļas nolikums
Finanšu vadības nolikums
Izglītības nodaļas nolikums
Juridiskās nodaļas nolikums
Sabiedrisko attiecību nodaļas nolikums
Sporta stratēģijas nodaļa

KULTŪRA UN TŪRISMS
Tautas nama "Ozolaine" nolikums
Carnikavas bibliotēkas nolikums
Tūrisma informācijas centra nolikums
Novadpētniecības centra nolikums

P/A CARNIKAVAS KOMUNĀLSERVISS

PAŠVALDĪBAS POLICIJA
Pašvaldības policijas nolikums

SOCIĀLAIS DIENESTS UN BĀRIŅTIESA
Sociālā dienesta nolikums
Bāriņtiesas nolikums
Alternatīvās aprūpes centra "Pīlādzis" nolikums
Kalngales brīvā laika pavadīšanas centra "Kadiķis" nolikums 

 
KONKURSI

INFORMATĪVIE KANĀLI
Pašvaldības informatīvā izdevuma "Carnikavas Novada Vēstis" nolikums
Pašvaldības mājas lapas nolikums

Share on Facebook Tweet