Atkritumu apsaimniekošana

 Nr.
 Saistošo noteikumu nosaukums  Spēkā stāšanās datums
 2017/13   Saistošie noteikumi par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Carnikavas novadā  29.12.2017

Dzīvnieki un kultūraugi

 Nr.  Saistošo noteikumu nosaukums  Spēkā stāšanās datums
 2014/8   Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas  noteikumi Carnikavas novadā
 28.05.2014
 2015/5  Par aizliegumu ģenētiski modificēto
kultūraugu audzēšanai Carnikavas novadā
 29.05.2015

Informatīvi paziņojumi un reklāma

Izglītība

Kapu uzturēšana

 Nr.  Saistošo noteikumu nosaukums  Spēkā stāšanās datums
 2020/1  Carnikavas kapsētas uzturēšanas saistošie noteikumi 
 07.04.2020 

Kultūra

 Nr.  Saistošo noteikumu nosaukums  Spēkā stāšanās datums
2019/23  Par kultūras finansiālo atbalstu Carnikavas novadā  01.10.2019

Maksas pakalpojumi un nodevas

 Nr.  Saistošo noteikumu nosaukums  Spēkā stāšanās datums
 2011/12   Saistošie noteikumi par Carnikavas novada pašvaldības nodevām
 01.06.2011
 2019/5  Grozījumi Carnikavas novada domes 2011. gada 25. maija saistošajos noteikumos Nr. CND/SN2011/12 "Saistošie noteikumi par Carnikavas novada pašvaldības nodevām"  20.03.2019
 2011/6  Saistošie noteikumi par neapbūvēta Carnikavas novada pašvaldības zemesgabala nomas maksas apmēru  Zaudējuši spēku
 2019/22  Saistošie noteikumi par neapbūvēta Carnikavas novada pašvaldības zemesgabala nomas maksas apmēru  01.10.2019
 2019/19  Par Carnikavas novada domes 23.02.2011 saistošo noteikumu Nr. CND/SN/2011/6 "Saistošie noteikumi par neapbūvēta Carnikavas novada pašvaldības zemesgabala nomas maksas apmēru" atzīšanu par spēku zaudējušiem  08.08.2019
 2018/17  Grozījums Carnikavas novada domes 2011. gada 23. marta saistošajos noteikumos Nr. CND/SN/2011/10 "Saistošie noteikumi par pašvaldības aģentūras "Carnikavas Komunālserviss" maksas pakalpojumiem un to cenrādi"  22.09.2018 
 2011/10  Saistošie noteikumi par pašvaldības aģentūras "Carnikavas Komunālserviss" maksas pakalpojumiem un to cenrādi  08.06.2011
 2019/15  Grozījums Carnikavas novada domes 2011. gada 23. marta saistošajos noteikumos Nr. CND/SN/2011/10 "Saistošie noteikumi par pašvaldības aģentūras "Carnikavas Komunālserviss" maksas pakalpojumiem un to cenrādi"  08.08.2019
 2020/3  Grozījums Carnikavas novada domes 2011. gada 23. marta saistošajos noteikumos Nr. CND/SN/2011/10 "Saistošie noteikumi par pašvaldības aģentūras "Carnikavas Komunālserviss" maksas pakalpojumiem un to cenrādi"  07.04.2020
 2010/32  Saistošie noteikumi par pašvaldības aģentūras "Carnikavas Komunālserviss" sniegtiem maksas pakalpojumiem siltumenerģijas apgādē un ūdensapgādē Carnikavas novadā  30.11.2010
 2011/4  Saistošie noteikumi par pašvaldības aģentūras "Carnikavas Komunālserviss" sniegtiem maksas pakalpojumiem ūdensapgādē, notekūdeņu novadīšanā un attīrīšanā Carnikavas novadā  01.03.2011
 2018/1  Grozījums Carnikavas novada domes 2011. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. CND/SN/2011/4 "Saistošie noteikumi par pašvaldības aģentūras "Carnikavas Komunālserviss" sniegtiem maksas pakalpojumiem ūdensapgādē, notekūdeņu novadīšanā un attīrīšanā"  18.04.2018

Nekustamais īpašums

Nekustamā īpašuma nodoklis
 Nr.
Saistošo noteikumu nosaukums
 Spēkā stāšanās datums
 2015/12   Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Carnikavas novadā  01.01.2016 
 2020/7  Grozījumi Carnikavas novada domes 2015. gada 14. oktobra saistošajos noteikumos Nr. SN/2015/12 "Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Carnikavas novadā"  06.05.2020
 2019/14  Grozījumi Carnikavas novada domes 2015. gada 14. oktobra saistošajos noteikumos Nr. SN/2015/12 "Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Carnikavas novadā"  01.08.2019
 2018/13  Grozījumi Carnikavas novada domes 2015. gada 14. oktobra saistošajos noteikumos Nr. SN/2015/12 "Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Carnikavas novadā"  03.08.2018
 2020/7  Grozījumi Carnikavas novada domes 2015. gada 14. oktobra saistošajos noteikumos Nr. SN/2015/12 "Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Carnikavas novadā"  06.05.2020
 2012/18  Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim  21.09.2012
 2014/16   Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Carnikavas novadā 2015. gadā  01.01.2015
 2013/14  Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Carnikavas novadā 2014. gadā  01.01.2014
 2012/28  Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Carnikavas novadā 2013. gadā  01.01.2013

 

Būvju uzturēšana, teritorijas labiekārtošana, ūdensapgāde, ceļi
 Nr.
 Saistošo noteikumu nosaukums
 Spēkā stāšanās datums
 2010/5  Ielu un nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku un būvju numuru vai nosaukumu plākšņu, dzīvokļu numuru plākšņu Carnikavas novadā izvietošanas un noformēšanas saistošie noteikumi  30.04.2010 
 2009/6  Carnikavas novada apstādījumu aizsardzības, teritorijas labiekārtošanas, kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi  01.09.2009
 2012/23   Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Carnikavas novada administratīvajā teritorijā  12.01.2013
 2008/3  Noteikumi ekspluatācijai, būvju uzturēšanai un jaunu būvju būvniecībai meliorētās – nosusinātajās platībās, t.sk. polderu baseinu teritorijā  17.09.2008
 2011/20   Carnikavas novada pašvaldības palīdzības energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā piešķiršanas kārtības saistošie noteikumi  06.11.2011
 2013/6   Saistošie noteikumi par vienreizēju pabalstu dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam 2013.gada pavasara plūdu radīto bojājumu seku novēršanai  06.06.2013
 2017/6  Saistošie noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Carnikavas novadā.  27.04.2017

 2019/38  Grozījumi Carnikavas novada domes 2015. gada 14. oktobra saistošajos noteikumos Nr. SN/2015/12 "Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Carnikavas novadā" 06.05.2020
 2018/10  Saistošie noteikumi par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Carnikavas novada pašvaldībā 22.06.2018
 2019/41  Grozījumi Carnikavas novada domes 2018. gada 25. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. SN/2018/10 "Saistošie noteikumi par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Carnikavas novada pašvaldībā" 01.07.2020
 2018/3  Saistošie noteikumi par Carnikavas novada pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai entralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai 22.06.2018
 2020/5  Par kārtību, kādā Carnikavas novada dome piedalās pašvaldības nozīmes ceļa vai ielas būvniecībā un uzturēšanā 29.05.2020

Novada simbolika

Pašvaldība

Publisko ūdeņu un to krastu izmantošana

 Nr.  Saistošo noteikumu nosaukums  Spēkā stāšanās datums
 2018/2    Par kārtību, kādā izmantojami Carnikavas novada administratīvajā teritorijā esošie publiskie ūdeņi un to krasti  28.02.2019

Sabiedriskā kārtība

Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi


 Nr.  Saistošo noteikumu nosaukums  Spēkā stāšanās datums
 2014/6   Par sociālās palīdzības pabalstiem Carnikavas novadā
 29.04.2014 
 2017/8  Grozījumi Carnikavas novada domes 19.03.2014. saistošajos noteikumos Nr. SN/2014/6 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Carnikavas novadā"  01.02.2018
 2019/16  Grozījumi Carnikavas novada domes 19.03.2014. saistošajos noteikumos Nr. SN/2014/6 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Carnikavas novadā"  30.08.2019
 2019/27  Grozījumi Carnikavas novada domes 19.03.2014. saistošajos noteikumos Nr. SN/2014/6 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Carnikavas novadā"  12.11.2019
 2020/8 Grozījumi Carnikavas novada domes 2014. gada 19. marta saistošajos noteikumos Nr. SN/2014/6 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Carnikavas novadā"  04.04.2020
 2020/13 Grozījums Carnikavas novada domes 2014. gada 19. marta saistošajos noteikumos Nr. SN/2014/6 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Carnikavas novadā"  21.05.2020
 2014/10   Par materiālo atbalstu Carnikavas novadā  04.07.2014
 2019/13  Grozījumi Carnikavas novada domes 2014. gada 21. maija saistošajos noteikumos Nr. SN/2014/10 "Par materiālo atbalstu Carnikavas novadā"  08.08.2019
 2018/9  Grozījumi Carnikavas novada domes 2014. gada 21. maija saistošajos noteikumos Nr. SN/2014/10 "Par materiālo atbalstu Carnikavas novadā" 22.06.2018
2020/4  Grozījumi Carnikavas novada domes 2014. gada 21. maija saistošajos noteikumos Nr. SN/2014/10 "Par materiālo atbalstu Carnikavas novadā" 07.04.2020
2020/10  Grozījumi Carnikavas novada domes 2014. gada 21. maija saistošajos noteikumos Nr. SN/2014/10 "Par materiālo atbalstu Carnikavas novadā" 30.06.2020
 2010/18  Saistošie noteikumi par izglītojamo braukšanas maksas atvieglojumiem un biļešu saņemšanas kārtību Carnikavas novadā  01.08.2010
 2015/1  Par materiālo atbalstu pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, aizbildņiem un audžuģimenēm Carnikavas novadā  26.03.2015 
 2019/17  Grozījums Carnikavas novada domes 2015. gada 18. februāra saistošajos noteikumos Nr. SN/2015/1 "Par materiālo atbalstu pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, aizbildņiem un audžuģimenēm Carnikavas novadā"  08.08.2019
 2012/19  Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība Carnikavas novadā  12.01.2013
 2010/28  Par sociālo pabalstu "Zupas virtuve" Carnikavas novadā  02.11.2010
 2014/5  Psihologa pakalpojumu saņemšanas  kārtība Carnikavas novada  pašvaldībā  29.04.2014
 2018/23  Par pakalpojuma "Aprūpe mājās” nodrošināšanu Carnikavas novadā  01.01.2019
 2013/37   Par kārtību, kādā Carnikavas novada pašvaldība piešķir lietošanai ratiņkrēsla pacēlāju  12.11.2013

Sports

Teritorijas plānošana

Tirdzniecība un alkoholiskie dzērieni

 Nr.
 Saistošo noteikumu nosaukums
 Spēkā stāšanās datums
 2011/11   Ielu tirdzniecības saskaņošanas un organizēšanas saistošie noteikumi
 01.06.2011
 2019/4  Grozījumi Carnikavas novada domes 2011. gada 25. maija saistošajos noteikumos Nr. CND/SN/2011/11 "Ielu tirdzniecības saskaņošanas un organizēšanas saistošie noteikumi"  20.03.2019
2019/34  Grozījumi Carnikavas novada domes 2011. gada 25. maija saistošajos noteikumos Nr. 2011/11 "Ielu tirdzniecības saskaņošanas un organizēšanas saistošie noteikumi"  01.07.2020
 2010/11  Saistošie noteikumi par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs Carnikavas novadā  
 05.06.2010
 2019/6  Grozījumi Carnikavas novada domes 02.06.2010. saistošajos noteikumos Nr. 2010/11 "Saistošie noteikumi par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs Carnikavas novadā"  20.03.2019
 2015/2  Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības kārtība izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietās Carnikavas novadā  26.03.2015
 2019/2  Grozījumi Carnikavas novada domes 2015. gada 18. februāra saistošajos noteikumos Nr. SN/2015/2 "Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības kārtība izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietās Carnikavas novadā"  28.03.2019
 2015/3  Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Carnikavas novadā  26.03.2015
 2019/3  Grozījumi Carnikavas novada domes 2015. gada 18. februāra saistošajos noteikumos Nr. SN/2015/3 "Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Carnikavas novadā"  28.03.2019 

Transports

Share on Facebook Tweet