Drukāt

Informācija par izsoli nomas objektam Carnikavas parkā

.

IzsoleSaskaņā ar Carnikavas novada domes 06.05.2015. lēmumu (protokols Nr. 9, 3.§) iznomāšanai tika nodots pašvaldības nomas objekts – daļa no nekustamā īpašuma Jūras iela 3A, Carnikava (kadastra numurs 8052 004 0602) un noteikts nomas objekta izsoles veids – mutiska izsole.