Drukāt

Dome mutiskā izsolē pārdod divus dzīvokļus

.

IzsoleCarnikavas novada dome atklātā mutiskā izsolē par eiro ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu - dzīvokļa īpašumu Nr. 37, kadastra Nr.0100 920 9451, kas sastāv no vienas telpas ar kopējo platību 18,1 kv.m., kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, kas atrodas Lugažu ielā 14, Rīgā.
Drukāt

Informācija par izsoli nomas objektam Carnikavas parkā

.

IzsoleSaskaņā ar Carnikavas novada domes 06.05.2015. lēmumu (protokols Nr. 9, 3.§) iznomāšanai tika nodots pašvaldības nomas objekts – daļa no nekustamā īpašuma Jūras iela 3A, Carnikava (kadastra numurs 8052 004 0602) un noteikts nomas objekta izsoles veids – mutiska izsole.
Share on Facebook Tweet