Drukāt

Iznomāšanai nodota veikala ēka Gaujas ciemā

.

Gaujas kempings veikals 800Saskaņā ar Carnikavas novada domes 20.04.2016. lēmumu iznomāšanai tiek nodots pašvaldības nomas objekts Gaujas ciemā – nekustamā īpašuma Dzirnupes iela 3 sastāvā esošā veikala ēka 62,6 m2 platībā un zemes vienības daļa 222,25 m2 platībā vasaras veikala darbības nodrošināšanai.
 
Domes noteiktais izsoles veids – mutiska izsole.
 
Nomas objekts: nekustamā īpašuma Dzirnupes iela 3, Gauja, Carnikavas novads, (kadastra numurs 8052 002 1613), sastāvā esošā veikala ēka (kadastra apzīmējums 8052 002 1613 002) 62,6 m2 platībā un zemes vienības daļa 222,25 m2 platībā (kadastra apzīmējums 8052 002 1613).
 
Nomas objekta nosacītās nomas maksas apmērs mēnesī: 113,60 EUR (bez PVN).
Zemes nomas maksa 2016. gada 4 mēnešos, 2017. un 2018. gada 4 mēnešos nosakāma 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, ja normatīvie akti nenosaka citu zemes nomas maksas apmēru, par zemes vienības daļu, kas noteikta proporcionāli iznomājamai platībai.
 
Iznomāšanas termiņš: 2016. – 2018. gada vasaras sezona, proti, no 01.06.2016. – 30.09.2016., no 01.06.2017. – 30.09.2017. un no 01.06.2018. – 30.09.2018. (kopā 12 mēneši).
 
Nomas objekta izsole notiks 2016. gada 16. maijā plkst. 10.00 Carnikavas novada domes ēkā (Stacijas ielā 5, Carnikavā), alternatīvās aprūpes centra "Pīlādzis" telpās. Izsoles solis noteikts EUR 20,00 apmērā.
 
Informācija par nomas objektu un tā izsoli:
Share on Facebook Tweet