Rakstos

Drukāt

Kadastrālo vērtību izmaiņas Carnikavas novadā 2014. gadā

.

VZDValsts zemes dienests (VZD) ik gadu veic masveida nekustamo īpašumu (NĪ) vērtēšanu, nosakot NĪ kadastrālo vērtību. 
Kadastrālo vērtību aprēķina pēc normatīvajos aktos noteiktajām formulām, ņemot vērā konkrētā īpašuma atrašanās vietā noteiktās zemes un būvju bāzes vērtības (atbilstoši īpašuma izmantošanas veidam) un Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā fiksētos vērtējamo objektu (zemes vienību  un būvju) raksturojošos datus. Vērtēšanā iegūtās kadastrālās vērtības tiek izmantotas NĪ nodokļa aprēķināšanai, tāpēc tās ir svarīgas ikvienam zemes, būves vai dzīvokļa īpašniekam.

VZD ir sagatavojis pārskatu par kadastrālo vērtību izmaiņām novadā 2014. gadā, ko ietekmējušas nekustamā īpašuma tirgus tendences un citi vērtību noteicošie faktori. VZD rīcībā ir plaša NĪ tirgus datu bāze, kurā ir uzkrāta informācija par vairāk nekā 550 tūkstošiem darījumu. Nosakot bāzes vērtības 2014. gadam, tika izmantoti 2011. un 2012. gadā valstī notikušie (vairāk nekā 87 tūkstoši) darījumi. Pārskatā norādītās bāzes vērtības ir atspoguļotas latos, bet no 2014. gada 1. janvāra tās atbilstoši Latvijas Bankas valūtas kursam būs pieejamas eiro tāpat kā īpašumu kadastrālās vērtības.

Carnikavas novadā nekustamā īpašuma tirgus turpina uzrādīt stabilitāti. Minētajā periodā  reģistrēti vairāk nekā 150 darījumi ar neapbūvētu zemi, vairāk nekā 250 darījumi, kur zeme pārdota kopā ar ēkām, un gandrīz  50 darījumi ar dzīvokļiem.

2014. gadā nelielas izmaiņas bāzes vērtībās būs gan dzīvojamās apbūves zemei, gan komercdarbības objektiem. Bāzes vērtību izmaiņas nebūs ražošanas objektiem.

KadastrsPamatojoties uz notikušajiem nekustamā īpašuma tirgus darījumiem, Carnikavas novada Gaujas ciemā individuālās apbūves zemei bāzes vērtība palielināsies no 3.50 Ls/m2 uz 4.00 Ls/m2. Savrupmājām novadā izmaiņu nebūs.

Nelielas izmaiņas sagaidāmas komercdarbības īpašumiem, taču tās attieksies uz nelielu objektu skaitu (3 – 6 zemes vienībām, 2 – 3 veikaliem,  2 – 7 komercdarbības telpām). Ievērojot vispārējo zemes vērtību līmeni, komercdarbības zemei bāzes vērtība paaugstināsies Gaujas ciemā (no 3.50 Ls/m2 uz 4.00 Ls/m2), bet, ievērojot komercdarbības izteikto sezonalitāti, bāzes vērtība samazināsies Mežciemā (no 15.00 Ls/m2 uz 14.00 Ls/m2). Izvērtējot dzīvokļu darījumu cenas un komercdarbības tuvāko gadu attīstības perspektīvas, komercdarbības telpām bāzes vērtība samazināsies Carnikavā (no 200 Ls/m2 uz 170 Ls/m2).
Ņemot vērā darījumu cenu izmaiņas ar lauksaimniecības zemēm valstī kopumā, pieaugs bāzes vērtība lauksaimniecībā izmantojamai zemei. Carnikavas novadā raksturīgākās vidējas kvalitātes zemei (31 – 40 balles) bāzes vērtība 2014. gadā būs 820 Ls/ha, līdzšinējās 750 Ls/ha vietā.

Kadastrālo vērtību kopsummas Carnikavas novadā kopumā zemei pieaugušas par 1%, bet ēkām nav mainījušās. Kaut arī kādā teritorijā vai īpašumu grupā bāzes vērtības nav mainījušās, tomēr kadastrālās vērtības var mainīties, ja notikušas izmaiņas objektu datos (piemēram, pašvaldība mainījusi zemes lietošanas mērķi, reģistrēti jauni apgrūtinājumi). Ja Kadastra informācijas sistēmā reģistrētie dati neatbilst īpašuma patiesajam stāvoklim dabā, tad īpašnieku pienākums ir ierosināt datu aktualizāciju, ko paredz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 13. pants.

Informāciju par Kadastra informācijas sistēmā reģistrētajiem objekta datiem un prognozēto kadastrālo vērtību var uzzināt datu publicēšanas portālā www.kadastrs.lv.

Plašāku informāciju par kadastrālo vērtēšanu var lasīt specializētajā mājas lapā www.kadastralavertiba.lv, kā arī informatīvajā bukletā „Īpašuma kadastrālā vērtība", kas pieejams VZD klientu apkalpošanas centros visā Latvijā.

Valsts zemes dienests
Share on Facebook Tweet