Rakstos

Drukāt

Uzsākta Laveru poldera pārbūve

.

Laveru Polderis 800Carnikavas Komunālserviss informē, ka no 18. jūlija tiek uzsākti Laveru poldera pašvaldības nozīmes koplietošanas ūdensnoteku pārbūves darbi, īstenojot kopprojektu "Ieguldījumi materiālajos aktīvos – Ādažu un Carnikavas novadu meliorācijas sistēmu pārbūve".
 
Laveru poldera pārbūves darbus veiks SIA "Valkas meliorācija" – paredzēts novākt apaugumu (krūmus, atsevišķus kokus, celmus) no ūdensnoteku un grāvju gultnēm, nogāzēm, bebru aizsprostus, kā arī atjaunot esošās drenu iztekas un pārbūvēt caurtekas. Izraktā grunts tiks izlīdzināta grāvja aizsargjoslā līdz 0,2 m biezā slānī, bet atsevišķās vietās tā tiks arī izvesta. Aizsargjoslās novāks akmeņus, zemi uzars, bet reljefa zemākajās vietās izbūvēs virszemes noteces.
 
Kopumā, veicot Laveru poldera pārbūvi, paredzēts demontēt 12 dzelzsbetona caurtekas un žogu pie Laveru sūkņu stacijas 35 m garumā, kā arī novākt trīs bebru aizsprostus. Tiks pārtīrītas ūdensnotekas un novadgrāvji 8290 m garumā, izlīdzināti 13 256 m3 grunts, pārbūvēta drenu sistēma 0,8 ha platībā ar kopējo garumu 392 m.
 
Šo Lauku atbalsta dienesta (LAD) atbalstīto kopprojektu kā vadošais partneris īsteno pašvaldības aģentūra „Carnikavas Komunālserviss", un to plānots pabeigt līdz 2017. gada 31. augustam.
 
Kopprojekta „Ieguldījumi materiālajos aktīvos – Ādažu un Carnikavas novadu meliorācijas sistēmu pārbūve" Nr. 15-04-A00403-000220 LAD tika apstiprināts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma „Ieguldījumi materiālajos aktīvos" pasākuma „Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā" ietvaros 2015. gada 4. novembrī.
 
Carnikavas Komunālserviss
 
Nacionalas attistibas plans 2020
Share on Facebook Tweet