Rakstos

Drukāt

No 2. maija noteikts meža ugunsnedrošais periods

.

Mezs degsanaValsts meža dienests ir noteicis, ka ar 2. maiju visā Latvijas teritorijā sākas meža ugunsnedrošais periods. Līdz ar to meža īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem šajā periodā ir jānodrošina ugunsdrošības noteikumu prasību ievērošana mežā.
 
Meža ugunsnedrošajā laika posmā aizliegts:
- kurināt ugunskurus mežā un purvos, izņemot īpaši ierīkotas vietas, kas nepieļauj uguns izplatīšanos ārpus šīs vietas;
- atstāt ugunskurus bez uzraudzības. Ugunskura vietu atstāj, kad uguns nodzēsta un gruzdēšana pilnīgi beigusies;
- nomest mežā, purvos vai uz tos šķērsojošiem ceļiem degošus vai gruzdošus sērkociņus, izsmēķus un citus priekšmetus;
- veikt mežā un purvos spridzināšanas darbus un organizēt šaušanas nodarbības, izņemot atbilstoši ierīkotas vietas;
- medībās un šaušanas nodarbībās mežā un purvos lietot trasējošas lodes, deglodes un prapjus no viegli uzliesmojoša un gruzdēt spējīga materiāla;
- braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu un purviem ārpus ceļiem, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams ugunsgrēka dzēšanai, palīdzības sniegšanai nelaimes gadījumos un meža apsaimniekošanai;
- ekspluatēt mežā, purvos vai uz tos šķērsojošiem ceļiem transportlīdzekļus un citus mehānismus ar bojātu iekšdedzes dzinēja gāzu izplūdes sistēmu;
- bez saskaņošanas ar Valsts meža dienestu (VMD) mežniecību veikt jebkuru dedzināšanu, kas, radot dūmus, var maldināt uguns novērošanas darba veicējus.

Meža ugunsnedrošajā laika posmā dedzināt ciršanas atlikumus atļauts tikai ar VMD mežziņa ikreizēju rakstisku atļauju.

Papildus minētajam, saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 10.1 pantu meža īpašniekam (valdītājam) ir pienākums nodrošināt ugunsdrošības prasību ievērošanu mežā, kā arī pēc VMD amatpersonu pieprasījuma veikt meža ugunsgrēka vietas uzraudzību pēc meža ugunsgrēka likvidācijas.

Meža degšanas gadījumā, lūdzam zvanīt:
• Rīgas reģionālās virsmežniecības operatīvajam dežurantam – 20290468;
• vai meža ugunsapsardzības inženierim – 29358889;
• vai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam - 112.
 
Esiet uzmanīgi ar uguni un saudzējiet savu un citu meža īpašumu!
 
Foto: Ingus Evertovskis
 
Share on Facebook Tweet