Rakstos

Drukāt

Carnikavas un Ādažu novadu kopīgā projektā veiks novadu meliorācijas sistēmu pārbūvi

.

Melioracijas gravis 800Carnikavas novada pašvaldības aģentūra "Carnikavas Komunālserviss" kā vadošais partneris īsteno Lauku atbalsta dienesta atbalstīto kopprojektu par Ādažu un Carnikavas novadu meliorācijas sistēmu pārbūvi, kuru plānots īstenot līdz 2017. gada 31. augustam.
 
Šī gada 30. martā tika izsludināts būvprojekta "Carnikavas un Ādažu novadu Laveru poldera pašvaldības nozīmes koplietošanas ūdensnoteku pārbūve" būvniecības atklātā konkursa iepirkums. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir šī gada 29. aprīlis. Būvprojektā paredzētie darbi ir jāīsteno sešu mēnešu laikā no līguma parakstīšanas brīža.
 
Adazu Carnikavas melioracijas parbuveParedzēts, ka būvprojekta ietvaros Carnikavas novadā tiks veikti sekojoši darbi:
• Apauguma (krūmu, atsevišķu koku, celmu) novākšana no ūdensnoteku un grāvju gultnēm, nogāzēm, atbērtnes joslas;
• 12 dzelzsbetona caurteku demontāža un 3 bebru aizsprostu novākšana;
• žoga demontāža pie Laveru sūkņu stacijas 35 m garumā;
• ūdensnoteku un novadgrāvju pārtīrīšana 8 290 m kopgarumā, ar izrokamo kubatūru 21 181 m3;
• 13 256 m3 grunts izlīdzināšana;
• drenu sistēmu pārbūve 0,8 ha platībā ar kopējo garumu 392 m;
• 12 plastmasas caurteku pārbūve un 4 plastmasas caurteku izbūve;
• 47 drenu izteku atjaunošana un 1 drenu iztekas pārbūve;
• paneļtipa žoga izbūve pie Laveru sūkņu stacijas;
• ūdens ņemšanas akas izbūve;
• virszemes noteces regulēšana ierīkojot virszemes noteces teknes atbērtnē.
 
Kopprojekta ietvaros SIA "CE-BO projekts" ir izstrādājis būvprojektu "Carnikavas un Ādažu novadu Laveru poldera pašvaldības nozīmes koplietošanas ūdensnoteku pārbūve", un Carnikavas novada Būvvalde 2016. gada 16. februārī izdevusi būvatļauju Nr. BIS/BV/4.4-2016-34.
 
Kopprojekta "Ieguldījumi materiālajos aktīvos – Ādažu un Carnikavas novadu meliorācijas sistēmu pārbūve" Nr. 15-04-A00403-000220 Lauku atbalsta dienestā tika apstiprināts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" apakšpasākuma "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā" ietvaros 2015. gada 4. novembrī.
 
I. Slāģis, V. Zinkevičs
 
attistibas plans       Attistibas plans un ELFLA
 
Share on Facebook Tweet