Rakstos

Drukāt

Turpinās mežu ugunsnedrošais periods

.

UgunsInformējam, ka Valsts meža dienests kopš šī gada 17. aprīļa ir noteicis meža ugunsnedrošā laika posma sākumu visā valsts teritorijā.
Atgādinām, ka Piejūras dabas parka teritorijā ir aizliegts smēķēt, bet visā valsts teritorijā mežu ugunsnedrošajā laika posmā aizliegts:
1. kurināt ugunskurus mežā un purvos, izņemot īpaši ierīkotas vietas, kas nepieļauj uguns izplatīšanos ārpus šīs vietas;
2. atstāt ugunskurus bez uzraudzības. Ugunskura vietu atstāj, kad uguns nodzēsta un gruzdēšana pilnīgi beigusies;
3. nomest mežā, purvos vai uz tos šķērsojošiem ceļiem degošus vai gruzdošus sērkociņus, izsmēķus un citus priekšmetus;
4. veikt mežā un purvos spridzināšanas darbus un organizēt šaušanas nodarbības, izņemot atbilstoši ierīkotas vietas;
5. medībās un šaušanas nodarbībās mežā un purvos lietot trasējošas lodes, deglodes un prapjus no viegli uzliesmojoša un gruzdēt spējīga materiāla;
6. braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu un purviem ārpus ceļiem, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams ugunsgrēka dzēšanai, palīdzības sniegšanai nelaimes gadījumos un meža apsaimniekošanai;
7. ekspluatēt mežā, purvos vai uz tos šķērsojošiem ceļiem transportlīdzekļus un citus mehānismus ar bojātu iekšdedzes dzinēja gāzu izplūdes sistēmu;
8. bez saskaņošanas ar Valsts meža dienesta biroju (mežniecību) veikt jebkuru dedzināšanu, kas, radot dūmus, var maldināt uguns novērošanas darba veicējus.
 
Meža ugunsnedrošajā laika posmā dedzināt ciršanas atlikumus atļauts tikai ar Valsts meža dienesta mežziņa ikreizēju rakstisku atļauju.
 
Papildus minētajam, saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumu meža īpašniekam (valdītājam) ir pienākums nodrošināt ugunsdrošības prasību ievērošanu mežā, kā arī pēc Valsts meža dienesta amatpersonu pieprasījuma veikt meža ugunsgrēka vietas uzraudzību pēc meža ugunsgrēka likvidācijas.
 
Meža degšanas gadījumā, lūdzam zvanīt Rīgas reģionālā virsmežniecības operatīvajam dežurantam pa tālr. 20290468 vai meža uguns apsardzības inženierim pa tālr. 29358889 vai VUGD pa tālr. 112.
 
Foto: Focus.lv
Share on Facebook Tweet