Rakstos

Drukāt

Nekustamā īpašuma nodoklis 2014. gadā

.

Nekustama ipasuma nodoklisSākot ar 2014. gada 1. janvāri, nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) aprēķinu Carnikavas novada pašvaldība veiks atbilstoši likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli" 3.pantā noteiktajām NĪN likmēm – pilnā apmērā, atbilstoši Valsts zemes dienesta aprēķinātajām nekustamā īpašuma kadastrālajām vērtībām, nepiemērojot NĪN pieauguma ierobežojumu.
 
2014. gadā dzīvojamo māju palīgēkas (to daļas), ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai, izņemot garāžas, ar NĪN netiks apliktas.
 
NĪN atvieglojumi tiks saglabāti tiem, kuriem pašvaldība ir piešķīrusi: trūcīgas vai maznodrošinātās personas vai ģimenes statusu, daudzbērnu ģimenēm, politiski represētām personām. Tāpat NĪN atvieglojumi tiks piemēroti novada domes saistošajos noteikumos Nr.2009/21 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām Carnikavas novadā" noteiktajām nekustamā īpašuma nodokļu maksātāju kategorijām – pirmās grupas invalīdiem, vientuļiem otrās grupas invalīdiem, nestrādājošiem vientuļiem pensionāriem u.c. Vairāk informācijas: ŠEIT.
 
Pašvaldība par NĪN apmēru kārtējam taksācijas gadam paziņo maksātājam līdz tā paša gada 15. februārim. Ja maksāšanas paziņojums nav saņemts, lūdzam viena mēneša laikā par to informēt Carnikavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa inspektori Ilgu Balodi, tālr. 67993418, e-pasts: .
 
Ja nodokļa maksātājs nav deklarējis dzīvesvietu likumdošanā noteiktajā kārtībā un nav paziņojis nodokļu administrācijai adresi, kurā viņš ir sasniedzams, kā arī nodokļa maksātājs likumā noteiktajā termiņā nav informējis nodokļu administrāciju par to, ka nav saņemts maksāšanas paziņojums, nodokļa maksāšanas paziņojums netiek nosūtīts, bet nodokļa aprēķins stājas spēkā kārtējā taksācijas gada 22.martā (likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli" 6. panta 14 daļa).
 
NĪN maksājams reizi ceturksnī – 31. martā, 15. maijā, 15. augustā un 15. novembrī – vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas. Nodokli var nomaksāt arī reizi gadā avansa veidā (līdz pirmajam samaksas termiņam). Saskaņā ar likuma prasībām, par nodokļu maksājuma samaksas termiņa nokavējumu maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma nauda — no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05% par katru nokavēto dienu.
 
Neskaidrību gadījumā par nekustamā īpašuma nodokļa apmēriem, to aprēķināšanas kārtību un atvieglojumiem varat sazināties ar pašvaldības nodokļu inspektori Ilgu Balodi, tālr. 67993418, e-pasts: .
 
Foto: Vz.gov.lv
 
Ilga Balode
Share on Facebook Tweet