Rakstos

Drukāt

Carnikavas novada pašvaldības nekustamo īpašumu īpašnieku un nomnieku ievērībai!

.

Carnikava no lidojuma 800Informācija nekustamā īpašuma īpašniekiem un nomniekiem par klientu apkalpošanas kārtību, kas balstīta uz normatīvo aktu prasībām, kas aizsargā personas datus.
 
Carnikavas novada pašvaldība rūpējas par savu klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro personu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 (Vispārīgā datu aizsardzības regula) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk tekstā – Regula), Fizisko personu datu apstrādes likumu, Carnikavas novada pašvaldības Personas datu aizsardzības nolikuma un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.
 
Balstoties uz iepriekš nosaukto normatīvo aktu prasībām informējam pašvaldības nekustamo īpašumu īpašniekus un nomniekus par sekojošu klientu apkalpošanas kārtību:
 
1. Rakstveida iesniegumā jums jānorāda atbildes saņemšanas veids, norādot precīzu korespondences saņemšanas adresi vai e-pastu.
 
2. Atbildes saņemšanas veida maiņa notiek sekojoši:
 
    2.1. Personiski ierodoties Carnikavas novada pašvaldībā un uzrādot personu apliecinošu dokumentu un aizpildot iesnieguma veidlapu;
 
    2.2. Carnikavas novada pašvaldībai nosūtot rakstveida iesniegumu ar pasta starpniecību;
 
    2.3. Carnikavas novada pašvaldībai nosūtot elektroniski parakstītu e-pasta vēstuli;
 
    2.4. Iesniegumu rakstot autorizējoties interneta vietnē www.latvija.lv ŠEIT.
 
3. Informācija trešajām personām (arī radiniekiem, kaimiņiem, vecākiem, bērniem, u.tml.) netiek sniegta ne telefoniski, ne e-pastā, ne klātienē, izņemot sekojošus gadījumus:
 
    3.1. Jums ir notariāli apliecināta pilnvara;
 
    3.2. Jums ir noslēgts pirkuma vai nomas līgums, kurā ir noteiktas jūsu tiesības pieprasīt nepieciešamo informāciju.
 
Pieprasot informāciju, jums būs jāuzrāda (personiski, vai nosūtot skanētā veidā e-pastā) 3.1. vai 3.2. punktā norādītie dokumenti.
 
4. Konsultējoties telefoniski, Jums būs jānosauc pieprasītie dati – vārds uzvārds, personas kods, nekustamo īpašumu lietas Nr., rēķina Nr., ko par nepieciešamu jūsu identitātes noskaidrošanai attiecīgā jautājuma izskatīšanai, uzskatīs inspektors. Atsakoties sniegt pieprasīto informāciju, jums atbilde telefoniski netiks sniegta.
 
5. E-pasta sarakstē obligāti jānorāda vārds uzvārds, nekustamo īpašumu lietas Nr., adrese. Inspektoram nav pienākums jūs identificēt tikai un vienīgi pēc e-pasta adreses. Atsakoties sniegt iepriekš minēto informāciju, jūs saņemsiet atteikumu atbildes sniegšanai.
 
Ja jums ir neskaidrības vai pretenzijas par personu datu aizsardzības jautājumiem, aicinām sazināties ar Carnikavas novada pašvaldības Personu datu aizsardzības speciālistu pa e-pasta adresi .
Share on Facebook Tweet