Rakstos

Drukāt

Carnikavas novada teritorijā zemi iegādājas gan Latvijas pilsoņi, gan nepilsoņi un ārvalstnieki

.

Carnikava no lidojuma 800Iedzīvotāji ik pa laikam vēršas domē, jautājot, kāpēc zemi novadā pārdod tikai Latvijas Republikas nepilsoņiem vai Krievijas federācijas pilsoņiem. Šāds iespaids viņiem radies, lasot Carnikavas novada domes lēmumu kopsavilkumu izdevumā, kur redzams, ka deputāti balsojot dod piekrišanu šai iedzīvotāju grupai iegūt īpašumā zemi.
 
Kā paskaidroja domes nekustamā īpašuma speciāliste Dina Daugaviete, zemi novadā iegādājas gan Latvijas Republikas (LR), gan citu Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu pilsoņi, kā arī šajās valstīs reģistrētās kapitālsabiedrības.
 
Latvijas Republikas nepilsoņi un Krievijas Federācijas pilsoņi atbilst likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28. panta ceturtajā daļā noteiktajam personu lokam, kam ir tiesības iegūt īpašumā zemi, ievērojot šā likuma 29. pantā noteiktos ierobežojumus un 30. pantā noteiktajā kārtībā, t.i., saņemot pašvaldības piekrišanu.
 
Darījumu subjekti, uz kuriem attiecas likumā uzskaitītie ierobežojumi, nevar iegūt īpašumā zemi, piemēram, valsts pierobežas joslā, Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā; publisko ūdenstilpju un ūdensteču aizsargjoslās, izņemot nogabalus, kuros paredzēta apbūve atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam; lauksaimniecības un meža zemi, izņemot nogabalus, kuros paredzēta apbūve atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam u.c.
 
Minētais likums paredz, ja nekustamo īpašumu, kura sastāvā ir zeme, nopirkusi persona, uz kuru attiecas likumā minētie ierobežojumi, tai jāiesniedz iesniegums tā novada domei, kuras teritorijā atrodas attiecīgā zeme. Iesniegumā jānorāda šīs zemes turpmākās izmantošanas mērķis un jāpievieno pirkuma līguma norakstu. Dome sēdē izskata šo iesniegumu un, ja iesniegumā norādītais zemes turpmākās izmantošanas mērķis nav pretrunā ar novada pašvaldības teritorijas plānojumu un ir ievēroti likumā minētie ierobežojumi, novada dome 20 dienu laikā dod piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā. Piekrišana noformējama izziņas veidā ar novada domes priekšsēdētājas parakstu. Darījuma akts ir derīgs ierakstīšanai zemesgrāmatā tikai tad, ja tam pievienota minētā izziņa.
 
Informāciju par domes pieņemto lēmumu šādos zemes īpašumu jautājumos, tāpat kā informāciju par citiem konkrētajā mēnesī pieņemtajiem domes lēmumiem, tiek publicēta pašvaldības informatīvajā izdevumā.
 
D. Daugaviete, I. Cerbule
Share on Facebook Tweet