Rakstos

Drukāt

Izsole par nekustamo īpašumu Ceriņu ielā 2A atzīta par nenotikušu

.

IZSOLEDome 5. decembra ārkārtas sēdē atzina Carnikavas novada pašvaldības mantas – nekustama īpašuma Ceriņu iela 2A, Carnikava, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 005 0926, kura sastāvā ir neapbūvēta zemes vienība, kadastra apzīmējums 8052 005 0926, 0,0614 ha platībā – 27.11.2018. mutisko izsoli par nenotikušu.
Share on Facebook Tweet