Rakstos

Drukāt

Domē attīstības speciālista tūrisma jomā, administratīvās komisijas sekretāra un vides inženiera vakances

.

Dome vasara1 800Carnikavas novada dome aicina pieteikties pieteikties trim vakancēm: vides inženieris/-e “LIFE” projektā (nepilns darbalaiks, 0,35 likme), attīstības speciālists/-e tūrisma jomā, kā arī Administratīvās komisijas sekretārs/-e..

Vides inženieris/-e “LIFE” projektā

Galvenie pienākumi :

• īstenot un uzraudzīt ieviešanu LIFE programmas projektā “LIFE CoHaBit – Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”” atbilstoši savai kompetences jomai;
• uzraudzīt dabas aizsardzības plānā noteikto aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu ieviešanu dabas parkā “Piejūra”;
• veikt vides kvalitātes kontroli un monitoringu, veikt dabas teritoriju un mikroliegumu apsekošanu dabā;
• veikt vides saziņas uzdevumus, sagatavojot sabiedrībai informāciju par vidi, tās kvalitāti un problēmām; sabiedrības informēšana un izglītošana dabas aizsardzības jomā;
• izpildīt uzdevumus, kas saistīti ar vides, tajā skaitā dabas, aizsardzības normatīvo aktu prasību nodrošināšanu;
• apstrādāt kartogrāfiskos datus.
Darba vieta – Carnikavas novads, Carnikava, Stacijas iela 7.

Galvenās prasības:

• augstākā izglītība dabas zinātnēs (bioloģijā, ģeogrāfijā, vides zinātnē). Vēlama pieredze plānošanas dokumentu izstrādē;
• spēja sagatavot vides projektu tehniskos uzdevumus un veikt projektu saskaņošanu, kā arī sagatavot iesniegumus dabas resursu izmantošanas un citu atļauju saņemšanai;
• profesionalitāte, mērķtiecība un augsta atbildības sajūta;
• iniciatīva, spēja strādāt gan patstāvīgi, gan komandā;
• prasme apstrādāt kartogrāfiskos datus programmā ArcGIS, QGIS. Ieteicamas iemaņas darbā ar AutoCAD.
• teicamas saziņas un prezentācijas prasmes, spēja ātri novērtēt situāciju un pieņemt pamatotus lēmumus;
• teicamas komunikācijas prasmes, spēja uztvert un analizēt liela apjoma informāciju;
• valsts valodas zināšanas saskaņā ar Valsts valodas likumu (augstākās kategorijas līmenī), angļu valodas zināšanas.

Par priekšrocību tiks uzskatīts:

• sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta sertifikāts.

CV un pieteikuma vēstuli (ar norādi: Konkursam – vides inženieris) sūtīt elektroniski uz e-pastu: vai iesniegt personīgi Carnikavas novada domes Klientu apkalpošanas centrā (Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas nov.) līdz 2018. gada 10. augustam. Tālrunis informācijai 29186460.

Attīstības speciālists/-e tūrisma jomā (pilnas slodzes darbs uz noteiktu laiku)

Darba pienākumi nodaļā:
- atbilstoši nodaļas vadītāja norādījumam veikt ar pašvaldības darbības stratēģijas un attīstības politikas plānošanu, izstrādi un ietekmes novērtēšanu saistītus uzdevumus tūrisma un uzņēmējdarbības jomā;
- apkopot, analizēt un izvērtēt informāciju par situāciju valstī tūrisma un uzņēmējdarbības jomās, izstrādāt priekšlikumus tūrisma un uzņēmējdarbības attīstībai;
- izstrādāt normatīvo aktu projektus par Attīstības un plānošanas nodaļas kompetencē esošiem tūrisma un uzņēmējdarbības jautājumiem, sagatavot atzinumus par citu institūciju izstrādātajiem normatīvo aktu un citu tūrisma un uzņēmējdarbības dokumentu projektiem, veikt citus līdzīga satura pienākumus;
- sagatavot publicitātes materiālus Attīstības un plānošanas nodaļas projektiem un aktivitātēm, kas saistītas ar tūrismu, rekreāciju un uzņēmējdarbību;
- nodrošināt tūrisma maršrutu un produktu izstrādi, attīstību un tālāku informācijas nodošanu iedzīvotājiem un viesiem;
- sekmēt jaunu tirgu apguvi, stratēģiski nozīmīgu pasākumu popularizēšanu, mārketinga aktivitāšu ieviešanu un realizāciju, kā arī stratēģiski nozīmīgu partnerattiecību uzturēšanu;
- sekmēt Carnikavas novada reprezentācijas materiālu (kartes, bukleti, suvenīri u.c.) izstrādi un tūrisma informācijas aktualizāciju novada mājaslapā www.carnikava.lv un citos publiskajos tūrisma informācijas tīklos; regulāri atjaunot informāciju.

Prasības kandidātiem:
- augstākā izglītība tūrisma, mārketinga vai sabiedrisko attiecību jomā;
- izteikta analītiskā domāšana, precizitāte un augsta atbildības sajūta;
- pieredze ES finansētu projektu pieteikumu sagatavošanā un vadīšanā tiks uzskatīta par priekšrocību;
- spēja argumentēt un izklāstīt viedokli;
- labas latviešu, angļu un krievu valodas zināšanas;
- labas iemaņas darbā ar datoru un citu biroja tehniku;
- teicamas saziņas un prezentācijas prasmes, spēja ātri novērtēt situāciju un pieņemt pamatotus lēmumus;
- iniciatīva, spēja patstāvīgi organizēt savu darbu un strādāt komandā.
Darba attiecību uzsākšanas vēlamais laiks: līdz 2018. gada 3. septembrim.
Atalgojums: 1307 eiro.
Motivācijas vēstuli un dzīvesgājuma aprakstu (CV) sūtīt uz e-pastu vai iesniegt personīgi Carnikavas novada domes Klientu apkalpošanas centrā (Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas nov., LV-2163) ar norādi „Attīstības speciālists tūrisma jomā” līdz 2018. gada 27. augustam plkst. 17:30. Uz pārrunām tiks uzaicināti 2.kārtas pretendenti. Tālrunis uzziņām: 67992362.

Administratīvās komisijas sekretārs/-e

Pienākumi:
• organizēt Administratīvās komisijas darbu;
• organizēt Administratīvās komisijas sēdes un kārtot Administratīvās komisijas lietvedību (izsaukt uz Administratīvās komisijas sēdēm izskatāmās administratīvā pārkāpuma lietas dalībniekus, sagatavot sēžu darba kārtību, veikt administratīvā pārkāpuma lietu sagatavošanu izskatīšanai Administratīvās komisijas sēdē, nodrošināt administratīvo pārkāpumu lietās pieņemto lēmumu izsniegšanu vai nosūtīšanu adresātiem, veikt tiešsaistes režīmā ziņu sniegšanu Sodu reģistram, gatavot Excel sarakstu par sodītajām personām, to sodu nomaksu un aktualizēt šo sarakstu);
• izstrādāt komisijas lietu nomenklatūru;
• veidot un sistematizēt lietas atbilstoši lietu nomenklatūrai;
• nodrošināt dokumentu atbilstību lietvedības prasībām;
• lietot specializētās datorprogrammas un elektroniskos sakaru līdzekļus klientu apkalpošanas procesa nodrošināšanā un dokumentēšanā;
• ievērot un kontrolēt dokumentu izpildes grafikus;
• nodot piespiedu izpildei lēmumus par administratīvā soda uzlikšanu un kontrolēt to pareizu izpildi;
• organizēt Administratīvās komisijas dokumentu glabāšanu un nodošanu arhīvā;
• sagatavot Administratīvās komisijas darba pārskatus;
• ievērot informācijas aizsardzību un konfidencialitāti;
• nodrošināt komisijas nosūtāmās korespondences (vēstuļu) pa pastu noformēšanu, datu reģistrēšanu un datu bāzes uzturēšanu;
• pārstāvēt pašvaldības Administratīvās komisijas intereses valsts un pašvaldības institūcijās un citās iestādēs Latvijas Republikā;
• sagatavot Carnikavas novada domes lēmumu projektus jautājumos, kas ir Administratīvās komisijas kompetencē.

Prasības pretendentei/-am:
• izglītība – augstākā vai vidējā profesionālā (otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis) tiesību zinātnēs;
• lietvedības normatīvo aktu pārzināšana;
• labas valsts valodas zināšanas;
• vienas svešvalodas zināšanas saziņas līmenī;
• izteikta analītiskā domāšana, precizitāte un augsta atbildības sajūta;
• labas iemaņas darbā ar datoru un citu biroja tehniku;
• iniciatīva, spēja patstāvīgi organizēt savu darbu un strādāt komandā.
Atalgojums 906 eiro.
Pieteikumu (motivācijas vēstuli) ar dzīves aprakstu (CV) lūdzam sūtīt uz e-pastu:  vai personīgi iesniegt pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas novadā līdz 2018. gada 6.augustam. Tālrunis uzziņām: 27806111.
Share on Facebook Tweet