Rakstos

Drukāt

Paplašināts atbalsts maznodrošinātajiem un krīzes situācijās

.

Dome ziema1 800No šodienas, 1. februāra, stājas spēkā izmaiņas Carnikavas novada domes saistošajos noteikumos "Par sociālās palīdzības pabalstiem Carnikavas novadā". 
 
Pēc jaunajiem kritērijiem būs iespējams objektīvāk novērtēt, kad trūcīgajiem un maznodrošinātajiem iedzīvotājiem nepieciešams piešķirt lielāku dzīvokļa pabalstu, lai palīdzētu nomaksāt īres un komunālos maksājumus, kā arī paredzēts sniegt atbalstu krīzes situācijās.

Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā var tikt piešķirts stihiskas nelaimes, terora akta, dzīvojamo telpu avāriju vai citu katastrofu gadījumā, kā arī iepriekš neparedzamu un no ģimenes (personas) neatkarīgu apstākļu – tādu kā zādzība, smaga saslimšana, ceļu satiksmes negadījums, ilgstoša ārstēšanās u.tml. – dēļ. Šo pabalstu piešķir, neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, bet ņemot vērā iepriekš neparedzamo apstākļu radīto zaudējumu apjomu un sekas.

Par atbalstu līdz EUR 300 gadā ģimenei (personai) lēmumu pieņem novada Sociālais dienests, virs EUR 300 gadā ģimenei (personai) – Carnikavas novada dome. Lai saņemtu pabalstu, ne vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc situācijas rašanās Sociālajā dienestā jāvēršas ar iesniegumu, kam pievienoti krīzes situācijas faktu apliecinoši dokumenti.

Trūcīgām un maznodrošinātām personām tagad ir iespēja saņemt lielākus pabalstus medicīnas pakalpojumu apmaksai, medikamentu, briļļu un higiēnas preču iegādei – 50% apmērā no izdevumus apliecinošā dokumentā uzrādītās summas, bet ne vairāk par EUR 200 gadā vienai ģimenei (personai), savukārt pabalsts zobārstniecībai palielināts uz EUR 100 vienai ģimenei (personai) gadā.
 
Izvērtējot apstākļus, ģimenei vai atsevišķi dzīvojoša persona, kas dzīvo atbilstoši norādītajai adresei, kura ir arī deklarētās dzīvesvietas adrese, varēs saņemt dzīvokļa pabalstu līdz EUR 150 mēnesī (ja palīdzības pieprasītāja iztikas līdzekļu deklarācijā ienākumi uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz EUR 150; pabalsta apjoms nepārsniedz 80% no īres un komunālajiem maksājumiem mēnesī, kā arī ar to netiek apmaksāti dažādi komunālie parādi, patērētā gāze un elektroenerģija).

I. Cerbule

Share on Facebook Tweet