Rakstos

Drukāt

Paziņojums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA "Carnikavas dārznieks”

.

Dome svetki 160Pamatojoties uz likuma "Par nodokļiem un nodevām" 25.panta pirmās daļas 7. punktu un trešo daļu, 25.panta ceturto daļu un 25.2 panta otro daļu, publicējam informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu SIA "Carnikavas dārznieks".
 

Ar Carnikavas novada domes 20.12.2017. lēmumu (protokols Nr. 26, 9.§) ,,Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu” dzēsts nekustamā īpašuma nodokļa parāds SIA „Carnikavas dārznieks”, reģistrācijas Nr. 40003084071, par šādiem nekustamajiem īpašumiem:

1) „Meristēmas”, Vecfalku iela 4, Carnikava, Carnikavas novadā, kadastra Nr.8052 504 0006 – EUR 16389,39 apmērā, kas sastāv no pamatparāda EUR 7773,45, nokavējuma naudas EUR 7586,66 un neatgūtās kreditoru prasījuma daļas EUR 1029,28;
2) “Rozes - 2”, Carnikava, Carnikavas novadā, kadastra Nr. 80520040379, sastāvā esošajām ēkām ar kadastra numuriem 80520040379001, 80520040379002, 80520040379003, 80520040379004, EUR 41609,10 apmērā, kas sastāv no pamatparāda EUR 16200,22, nokavējuma naudas EUR 15796,88 un neatgūtās kreditoru prasījuma daļas EUR 9612,00.
Share on Facebook Tweet