Rakstos

Drukāt

Pagarina nomas līgumu objektam Carnikavas parkā

.

Dome vasara1 800Carnikavas novada dome nolēmusi pagarināt nomas līgumu vasaras kafejnīcas darbības nodrošināšanai.

Ar Carnikavas novada domes 20.09.2017. lēmumu nolemts pagarināt nomas līguma Nr.02-14.3/15/8, kas 27.06.2015. noslēgts starp Carnikavas novada domi, kā iznomātāju, un sabiedrību ar ierobežotu atbildību „L'appetite", reģistrācijas Nr.50103724611, juridiskā adrese: Rātsupītes iela 10B, Rīga, LV-1050, kā nomnieku, par pašvaldības nomas objekta - nekustamā īpašuma Jūras iela 3A, Carnikava, Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 004 0602, sastāvā esošās ēkas - biļešu kases ēka, kadastra apzīmējums 8052 004 0602 001, daļas, telpa Nr.9 nedzīvojamā iekštelpa – biļešu kase-kiosks 8,9 m2 platībā, un zemes vienības, kadastra apzīmējums 8052 004 0602, - daļas 188,9 m2 platībā – nomu, darbības termiņu līdz 29.09.2020. par nomas maksu EUR 87,60 (astoņdesmit septiņi eiro, 60 centi) mēnesī, papildus pievienotās vērtības nodoklis.
Share on Facebook Tweet