Rakstos

Drukāt

Izsolei nodod nomas objektu Carnikavas parkā vasaras kafejnīcas darbībai

.

IzsoleSaskaņā ar Carnikavas novada domes 06.05.2015. lēmumu iznomāšanai tiek nodots pašvaldības nomas objekts – daļa no nekustamā īpašuma Jūras iela 3A, Carnikava (kadastra numurs 8052 004 0602) un noteikts nomas objekta izsoles veids – mutiska izsole.
 
Nomas objekts: biļešu kases ēkas (kadastra apzīmējums 8052 004 0602 001) daļa – telpa Nr. 9 nedzīvojama iekštelpa (biļešu kase – kiosks) 8,9 m2 platībā un zemes vienības (kadastra apzīmējums 8052 004 0602) daļa 188,9 m2 platībā.
 
Nomas objekta nosacītās nomas maksas apmērs mēnesī: 30,82 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa. Izsoles solis ir noteikts 50 EUR apmērā.
 
Zemes nomas maksa 2015. gada 4 mēnešos, 2016. un 2017. gada 5 mēnešos nosakāma 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, ja normatīvie akti nenosaka citu zemes nomas maksas apmēru par zemes vienības daļu, kas noteikta proporcionāli iznomājamai platībai.
 
Iznomāšanas termiņš:  noteikts uz 2015. – 2017. gada vasaras sezonu jeb 14 mēnešiem (no 01.06.2015. – 30.09.2015., no 01.05.2016. – 30.09.2016. un no 01.05.2017. – 30.09.2017.)
 
Nomas objekta izsole notiks 2015. gada 18. maijā plkst. 10.00 Carnikavas novada pašvaldības centrālās administrācijas ēkas Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas novadā, cokolstāva sēžu zālē – Sociālā dienesta alternatīvās aprūpes centra "Pīlādzis" telpās.
 
Informācija par nomas objektu un tā izsoli:
Share on Facebook Tweet