Rakstos

Drukāt

Pašvaldība izsludina pieteikšanos projektu konkursā "Sabiedrība ar dvēseli"

.

Dzivo zali logoCarnikavas novada pašvaldība izsludina projektu konkursu "Sabiedrība ar dvēseli", kura ietvaros plānots piešķirt līdzfinansējumu divās rīcībās projektu īstenošanai valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai:
 
1. Rīcībai "Maza mēroga infrastruktūra", kurā valsts pārvaldes uzdevuma īstenošanas laikā tiek radītas sabiedrībai nepieciešamas un pieejamas materiālas vērtības (ar finansējumu no pašvaldības līdz EUR 5000):
a. administratīvās teritorijas labiekārtošana (likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 2.punkts);
b. iedzīvotāju veselīga dzīvesveida un sporta veicināšana (likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 6.punkts);
c. saimnieciskās darbības sekmēšana administratīvajā teritorijā (likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 10.punkts).
Uz finansējumu attiecināmās izmaksas ir:
• inventāra, pamatlīdzekļu un materiālu iegāde;
• citas izmaksas, kas nepieciešamas projekta sekmīgai īstenošanai un nav pretrunā ar šī konkursa nolikuma 14. punktā uzskaitītajām izmaksām.
 
2. Rīcībai "Sabiedriskās aktivitātes", kurā valsts pārvaldes uzdevuma īstenošanas laikā tiek organizētas sabiedrībai nepieciešamas un pieejamas aktivitātes – apmācības, kultūras un sporta pasākumi, u.c. (ar finansējumu no pašvaldības līdz EUR 5000):
a. iedzīvotāju izglītības nodrošināšana (likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 4.punkts);
b. kultūras sekmēšana un tradicionālo kultūras vērtību saglabāšana, kā arī tautas jaunrades attīstība (likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 5.punkts);
c. iedzīvotāju veselīga dzīvesveida un sporta veicināšana (likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 6.punkts);
d. veselības aprūpes pieejamības nodrošināšana (likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 6.punkts).
Uz finansējumu attiecināmās izmaksas ir:
• iekārtu, aprīkojuma vai telpu īre;
• samaksa par pakalpojumu sniegšanu, konsultācijām (piemēram, lektoru un ekspertu izmaksas);
• kancelejas preču un inventāra iegāde;
• citas izmaksas, kas nepieciešamas projekta sekmīgai īstenošanai un nav pretrunā ar šī konkursa nolikuma 14. punktā uzskaitītajām izmaksām.
 
Konkursā uz finansējumu neattiecināmās izmaksas ir, piemēram, administratīvās izmaksas, peļņa, inventāra un pamatlīdzekļu iegāde, kurus privātpersona var izmantot savā turpmākajā darbībā vai gūt no tiem ienākumus, u.c. konkursa nolikuma 14. punktā minētās izmaksas.
 
Konkursa mērķi ir noteikt privātpersonu, kas valsts pārvaldes uzdevumu var veikt efektīvāk un ar kuru slēdzams līdzdarbības līgums par valsts pārvaldes uzdevuma īstenošanu.
 
Privātpersonai piešķirtais finansējums pārvaldes uzdevuma veikšanai nevar pārsniegt EUR 750.
 
Viena privātpersona konkursa ietvaros var iesniegt ne vairāk kā divus pieteikumus valsts pārvaldes uzdevumu īstenošanai, izņemot tādas privātpersonas, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzītas par sabiedriska labuma organizācijām. Sabiedriska labuma organizācijas var iesniegt trīs pieteikumus valsts pārvaldes uzdevumu īstenošanai.
 
Finansējums tiek piešķirts arī privātpersonu iesniegtiem pieteikumiem gadījumos, kad valsts pārvaldes uzdevuma veikšana tiek īstenota Eiropas Savienības fondu vai cita ārējā finansējuma projekta ietvaros, ja attiecīgais projekts atbilst pašvaldības autonomajām funkcijām un privātpersona attiecīgo pārvaldes uzdevumu var veikt efektīvāk. Finansējuma piešķiršanu reglamentē Carnikavas novada domes 2014.gada 17.decembra saistošo noteikumu Nr. SN/2014/23 "Kārtība, kādā pašvaldība piešķir finansējumu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai" 6., 15. un 16.punkts.
 
Projektu pieteikumi konkursam iesniedzami periodā no 2015. gada 25. marta līdz 2015. gada 27. aprīlim.
 
Apstiprinātie projekti īstenojami no 2015. gada 25. maija un pabeidzami ne vēlāk kā līdz 2015. gada 1. decembrim.
 
Konkursa komisija 2015. gada 8. aprīlī (no plkst. 13.00 līdz 14.30) un 23. aprīlī (no plkst. 13.00 līdz 17.00) organizē konsultācijas privātpersonām (potenciālajiem iesniedzējiem) par pieteikumu sagatavošanu. Konsultācijas notiks Carnikavas novada domē - alternatīvās aprūpes centra "Pīlādzis" telpās, Stacijas ielā 5, Carnikavā. 
 
Konkursa "Sabiedrība ar dvēseli" nolikums pieejams: ŠEIT
Konkursa nolikumu drukātā veidā iespējams saņemt Carnikavas novada domes Klientu apkalpošanas centrā.
 
Konkursa komisijas nolikums pieejams: ŠEIT
 
Ar 18.03.2015. domes lēmumu par konkursa 2015.gada prioritāšu noteikšanu var iepazīties: ŠEIT
 
Konkursa koordinators un kontaktpersona jautājumiem un saziņai:
Attīstības un plānošanas nodaļa - tālr. 67992362, e-pasts: un .
Share on Facebook Tweet