Rakstos

Drukāt

2015.gadā nekustamā īpašuma nodoklis novadā nav palielināts

.

Nekustama ipasuma nodoklisInformējam, ka 2015. gadā Carnikavas novada pašvaldība nav palielinājusi nekustamā īpašuma nodokli (NĪN), salīdzinot ar pagājušo gadu.
 
Ir beigusies NĪN izlīdzināšana, kas tika uzsākta 2007. gadā un kuras ietvaros iepriekšējos gados pakāpeniski tika palielināts NĪN tiem īpašumiem, kuriem tas nebija sasniedzis 1,5% no īpašuma kadastrālās vērtības, kā to nosaka likums.
 
Dažiem īpašumiem mūsu novadā šogad NĪN ir palielinājies, jo Valsts zemes dienests ir mainījis apliekamā objekta kadastrālo vērtību. Vēršam uzmanību, ka situācijā, ja nepiekrītat savam īpašumam noteiktajai kadastrālajai vērtībai, iespējams vērsties Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajā nodaļā.
 
 
Carnikavas novadā maksāšanas paziņojumi par NĪN 2015. gadam tiks izsūtīti nodokļu maksātājiem vai viņu pilnvarotajām personām līdz 15. februārim. Lūdzam pēc to saņemšanas pārbaudīt paziņojumā norādīto datu pareizību, kas izmantoti aprēķinā par nodokļa objektu, tā kadastra apzīmējumu, platību, domājamo daļu. Ja konstatētas kādas kļūdas vai neprecizitātes, lūgums informēt par to pašvaldību.
 
 
Ja maksāšanas paziņojums nav saņemts, lūdzam viena mēneša laikā par to informēt nekustamā īpašuma nodokļa inspektori I.Balodi pa tālr. 67993418 vai rakstot e-pastu: . Pie inspektores iespējams vērsties arī neskaidrību gadījumā par NĪN apmēriem, to aprēķināšanas kārtību un atvieglojumiem.
 
NĪN maksājams reizi ceturksnī – 31. martā, 15. maijā, 17. augustā un 16. novembrī – vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļu gada summas. Nodokli var nomaksāt arī reizi gadā avansa veidā (šogad līdz 31. martam). Saskaņā ar likuma prasībām par nodokļu maksājuma samaksas termiņa kavējumu maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05% par katru kavējuma dienu.
 
Atgādinām, ka NĪN maksātājiem ir iespēja pieteikties saņemt atgādinājumu par nodokļa apmaksas termiņa tuvošanos e-pastā vai īsziņas veidā uz mobilo tālruni.Pieteikties uz šo pakalpojumu iespējams portālā www.epakalpojumi.lv.
 
 
Lūdzam rast iespēju nomaksāt nekustamā īpašuma nodokļa parādus. Pretējā gadījumā parāda piedziņa tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam parāda piedziņai bezstrīda kārtībā.
 
I. Balode
Share on Facebook Tweet