Rakstos

Drukāt

Jaunais Būvniecības likums: kas jāņem vērā būvniekiem?

.

Buvnieki1. oktobrī spēkā stājās jaunais Būvniecības likums, kā arī ar to saistītie Ministru kabineta noteikumi.
 
Jaunā likumdošana paredz, ka par būvniecības iecerēm vairs netiek izsniegts plānošanas un arhitektūras uzdevums (PAU), bet tiek izsniegta būvatļauja. Savukārt, atbilstoši speciālajos būvnoteikumos noteiktajai kārtībai, līdzšinējo būvniecības iesniegumu – uzskaites karšu vietā Būvvaldē būs jāiesniedz būvniecības iesniegums būvatļaujas saņemšanai – ar klāt pievienotu būvprojektu minimālā sastāvā.
 
Kad var saņemt būvatļauju un uzsākt būvdarbus?
Pēc saņemto dokumentu izskatīšanas Būvvaldei viena mēneša laikā jāizdod būvatļauja, kurā uzreiz jānorāda projektēšanas nosacījumi detalizētai projekta izstrādāšanai un nosacījumi būvdarbu uzsākšanai. Par katra šā nosacījuma izpildi pasūtītājam ir nepieciešams saņemt atbilstošu Būvvaldes atzīmi. Tikai pēc šādu atzīmju saņemšanas un tad, kad būvatļauja būs kļuvusi neapstrīdama, pasūtītājs var uzsākt būvdarbus.
 
Būvniecības ierosinātājam, pamatojoties uz iepriekš izsniegtu PAU, ir tiesības turpināt uzsākto būvniecības procesu (izstrādāt skiču projektu, tehnisko projektu).
 
Kādiem dokumentiem jābūt derīgiem, lai saņemtu būvatļauju?
Saņemt būvatļauju atbilstoši jaunajam regulējumam ir atļauts šādu dokumentu derīguma termiņa laikā:
1. PAU derīguma termiņa laikā (2 vai 4 gadi);
2. Tehniskā projekta (akceptēta tehniskā projekta, izvērstā skiču projekta, nulles cikla tehniskā projekta) derīguma termiņa laikā (2 gadi).
 
Lai saņemtu būvatļauju gadījumos, kad būvniecības process ir uzsākts pirms jaunā Būvniecības likuma spēkā stāšanās dienas, pasūtītājs iesniedz iesniegumu un tehnisko projektu, bet Būvvalde izsniedz būvatļauju, projektēšanas nosacījumus norādot kā izpildītus, kā arī uzskaitot būvdarbu uzsākšanas nosacījumus.
 
Būvprojektam jāpievieno iesniegums par būvatļaujas izsniegšanu
Būvvalde vērš uzmanību, ka turpmāk, iesniedzot būvprojektus to saskaņošanai/akceptēšanai, būvprojektam nepieciešams pievienot Ministru kabineta noteikumos noteiktās formas iesniegumu par būvatļaujas izsniegšanu, jo pēc 1. oktobra Būvvalde vairs neveic būvprojektu saskaņošanu/akceptēšanu. Tā vietā Būvvalde izsniedz būvatļauju ar atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi vai nosaka projektēšanas nosacījumus, vai atsaka izsniegt būvatļauju. Nepieciešamās formas ir pieejamas Ekonomikas ministrijas vai pašvaldības mājas lapā www.carnikava.lv sadaļā „Pašvaldība/Būvvalde/Veidlapas".
 
Ja līdz 2014. gada 1. oktobrim ir izsniegta būvatļauja, saņemt būvatļauju ar jaunajiem nosacījumiem nav nepieciešams.
 
Detalizētu būvniecības procesu turpināšanas un pabeigšanas kārtību nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi", kas stājās spēkā šī gada 1.oktobrī.
 
Ar visiem neskaidriem jautājumiem, kas ir aktuāli potenciālajiem būvniekiem Carnikavas novadā, aicinām vērsties Būvvaldes pieņemšanas laikā pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 – 12.00 un 12.30 –17.30.
 
Foto: Themoreyoudig.com
 
Carnikavas novada Būvvalde
Share on Facebook Tweet