Rakstos

Drukāt

No 1. oktobra daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem izmaiņas siltumenerģijas apmaksā

.

Siltummezgls 800Informējam daudzdzīvokļu māju iedzīvotājus, ka saskaņā ar domes lēmumu šī gada 1. oktobrī stājās spēkā grozījumi saistošajos noteikumos par pašvaldības aģentūras "Carnikavas Komunālserviss" sniegtajiem maksas pakalpojumiem siltumenerģijas apgādē un ūdensapgādē Carnikavas novadā.
 
Grozījumu būtība attiecas uz kārtību, kādā turpmāk daudzdzīvokļu māju iemītniekiem tiks aprēķinātas siltumenerģijas izmaksas. Proti, cena par karsto ūdeni un siltumenerģiju paliek nemainīga, tomēr maksa par apkuri tiek diferencēta atkarībā no tā, kas veic siltummezgla apsaimniekošanu. Ir noteikti divi apmaksas veidi:
1) ēkām, kuru siltummezglus apsaimnieko "Carnikavas Komunālserviss";
2) ēkām, kuru siltummezglus neapsaimnieko "Carnikavas Komunālserviss", atstājot apsaimniekotāja izvēli dzīvokļu īpašnieku ziņā, piesaistot kādu kvalificētu uzņēmumu, speciālistu u.c.
 
Aģentūras "Carnikavas Komunālserviss" noteiktā siltummezgla apsaimniekošanas maksa ir 3,13 EUR/Mwh jeb 0,058 EUR mēnesī par vienu kvadrātmetru dzīvokļa platības. Aģentūras veiktie, minimālie siltummezgla apsaimniekošanas darbi ietver apkures un karstā ūdens temperatūras automātikas parametru regulēšanu, sistēmas skalošanu un hidraulisko pārbaudi, kā arī siltummezglu uzturēšanu (bez avārijas darbiem, ierīču nomaiņas).
 
Ēkām, kuru siltummezglus turpmāk neapsaimniekos "Carnikavas Komunālserviss", jaunais siltumtarifs par apkuri attiecīgi būs samazināts par 3,13 EUR/Mwh.
 
Jāņem vērā, ka saskaņā ar jauno kārtību cenā par apkuri vairs nav iekļautas siltummezgla patērētās elektroenerģijas izmaksas (tās tiks aprēķinātas pēc fakta kā daudzdzīvokļu ēkā koplietotā elektroenerģija), kā arī siltummezglu avārijas darbu un materiālu izmaksas. Līdz ar to visus siltummezglu avārijas darbus "Carnikavas Komunālserviss" veiks, saskaņojot darbu un materiālu izmaksas ar konkrētās dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku pārstāvi (pārvaldnieku vai mājas vecāko), un visas ar to saistītās izmaksas segs šīs mājas dzīvokļu īpašnieki.
 
Vairāk par to, kāpēc veiktas izmaiņas siltumenerģijas apmaksas kārtībā, skaidro pašvaldības aģentūras „Carnikavas Komunālserviss" siltumtehniķis Gunārs Persis.
- Kāpēc ir izveidota jauna apmaksas kārtība par apkuri daudzdzīvokļu mājās – ar un bez siltummezglu apsaimniekošanas?
Šobrīd Carnikavas novada daudzdzīvokļu ēku siltummezgli juridiski pieder aģentūrai "Carnikavas Komunālserviss", lai gan fiziski tie atrodas daudzdzīvokļu namos. Daži mūsu klienti, māju vecākie izteica vēlmi savu māju siltummezglu apsaimniekošanā piesaistīt kādu "Carnikavas Komunālservisam" alternatīvu uzņēmumu vai speciālistu. Tāpēc, lai sakārtotu juridisko atbildību un iegūtu lielāku pārskatāmību, komunālserviss nolēma piedāvāt daudzdzīvokļu namu īpašniekiem pārņemt siltummezglus savā īpašumā un izvēlēties tiem izdevīgāko apsaimniekošanas formu. Turpmāk, uzsākot siltināšanas procesu, tas, piemēram, ļaus ēku īpašniekiem pretendēt uz Eiropas fondu līdzfinansējumu arī siltummezglu rekonstrukcijā.
 
- Kā tika aprēķināta "Carnikavas Komunālservisa" jaunā kalkulācija par siltummezglu apsaimniekošanu?
Minimālās apsaimniekošanas izmaksas ir 3,13 EUR/mWh. Tās tika aprēķinātas, ņemot vērā šī gada pavasarī veikto siltummezglu stāvokļa izvērtēšanu no pamatlīdzekļu nolietojuma atlikušās vērtības viedokļa – gan dabā, gan pēc grāmatvedības datiem, kā arī augustā notikušo siltummezglu faktisko novērtējumu, klātesot katras ēkas pārstāvim.
 
- Vai "Carnikavas Komunālserviss" nodrošinās siltummezglu minimālo apkopi, ja juridiski tas vairs nebūs pašvaldības aģentūras īpašumā?
Ja konkrētās daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāji nolems siltummezglu pārņemt savā īpašumā un vienosies ar kādu citu apsaimniekotāju, turpmāko apkopi nodrošinās jaunais apsaimniekotājs, nevis komunālserviss. Tāpēc arī ir noteikti divi dažādi siltumenerģijas tarifi – ar un bez "Carnikavas Komunālservisa" apsaimniekošanas.
 
- Cik daudzdzīvokļu ēkas šobrīd apsaimnieko "Carnikavas Komunālserviss"?
Carnikavas novadā ir 38 daudzdzīvokļu ēkas, kuru siltummezglu apsaimniekošana ir komunālservisa pārziņā.
 
- Par kādiem līdzekļiem līdz šim tika veikti avārijas darbi daudzdzīvokļu māju siltummezglos?
Līdz šim šie līdzekļi nāca no "kopējā katla", iedzīvotāji par to maksāja, norēķinoties par siltumenerģiju. Lai situāciju sakārtotu, tagad avārijas darbi vairs nav iekļauti siltumenerģijas tarifā un iedzīvotāji uzreiz vai ilgākā laika posmā no mājas apsaimniekošanas līdzekļiem apmaksās konkrētos remontdarbus, kas būs jāveic tieši viņu daudzdzīvokļu mājā.
 
- Kā jārīkojas tiem, kuri vēlas atteikties no "Carnikavas Komunālservisa" pakalpojumiem savas mājas siltummezglu apsaimniekošanā?
Ja dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki pieņems lēmumu mainīt siltummezgla apsaimniekotāju, noteiktās dzīvojamās mājas pārvaldniekam jeb pilnvarotai personai par to jāiesniedz iesniegums "Carnikavas Komunālservisā". To iedzīvotāju mājās, kuri šādu lēmumu nepieņems, siltummezglu apsaimniekošanu turpinās veikt "Carnikavas Komunālserviss", piemērojot attiecīgo maksu.
 
S.Baltruka
Share on Facebook Tweet