Palielinās iespējas skolēnu atbalstam skolā

.

skolaNo 2017./2018. mācību gada Carnikavas pamatskolā tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.2.2./16.1.001 SAM:8.3.2. “Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, kas ir atbalsta pasākumi 1.- 6. klases skolēniem.
 
Projekta ietvaros notiek dažādi mācību un ārpusstundu pasākumi, kas palīdz skolēniem iekļauties mūsdienu mainīgajā pasaulē, kā arī izmantot zināšanas un prasmes, risinot problēmas reālās dzīves situācijās. Tāpat tiek veiktas aktivitātes, kas sniedz atbalstu skolēniem mācībās, ņemot vērā viņu intereses, spējas, talantus, arī grūtības un individuālu nodarbību nepieciešamību.
 
No šī mācību gada Carnikavas pamatskolā iespējas skolēnu atbalstam mācību procesā palielinās, jo sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu tiks īstenots Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/1/001 ”Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” “PuMPuRS”, lai mazinātu to 5.-9. klases skolēnu skaitu, kuriem ir grūtības mācībās vai kas neapgūst mācību vielu, kas neapmeklē un dažkārt nepabeidz skolu. Projekts veicinās ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.
 
Biežākie riski, kāpēc bērni un jaunieši nepabeidz skolu ir: motivācijas trūkums, mācību un uzvedības traucējumi, vecāku nepietiekama iesaiste, neattaisnoti mācību kavējumi, konfliktsituācijas skolā, materiālie apstākļi, veselības problēmas u.c., turklāt daudzos gadījumos noteicoši ir vairāki faktori, kas savstarpēji mijiedarbojas un papildina cits citu.
 
Skolā turpmāk tiks veikti pasākumi agrīnas problēmas diagnostikai, lai novērstu samilzušu situāciju risināšanu, kas prasītu daudz vairāk resursu un varētu būt mazāk efektīva. Skolēnu vecāki aicināti informēt skolu par, viņuprāt, bērnam nepieciešamo atbalstu mācību procesā un aktīvi sadarboties, ja saskatīta nepieciešamība bērna atbalstam skolā.
 
Ko iegūst skolēni? Katram projektā “PuMPuRS” iesaistītajam skolēnam pedagogs vai psihologs semestra sākumā izveidos individuālo atbalsta plānu, kurā tiks izvērtēti mācību pārtraukšanas riski un paredzēti nepieciešamie pasākumi šo risku mazināšanai, lai projekta ietvaros sniegtu tādu atbalstu kā individuālas konsultācijas (pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs, speciālās izglītības pedagogs). Tās būs kompensācijas par ēdināšanu (konkrēti – launagu, jo pusdienas novada pamatskolā ir bezmaksas), finanšu resursus individuālajiem mācību līdzekļiem un individuālās lietošanas priekšmetiem (ja ģimenei ir maznodrošinātā statuss), metodiskos atbalsta līdzekļus un izveidotu sistēmu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas identificēšanai un novēršanai.
 
Ko iegūst pedagogi? Iespēju un resursus individuāli strādāt ar skolēniem, kuriem tas nepieciešams, profesionālās kompetences pilnveidi, seminārus, supervīzijas, darbnīcas un konferences.

00 izglitiba pumpurs ESF IKVD logo ansamblis

Share on Facebook Tweet