Carnikavas pamatskola aicina direktores vietnieku saimnieciskajā jomā

.

skola 2019Carnikavas pamatskola aicina darbā direktores vietnieku saimnieciskajā jomā. Pieteikšanās līdz 2020. gada 26. janvārim.
Darba pienākumi:
- ir materiāli atbildīga persona, uzskaita pamatlīdzekļus un mazvērtīgo inventāru;
- rūpējas par kārtību skolā;
- apkopo informāciju par precēm un pakalpojumiem, sagatavo preču un pakalpojumu iepirkumu plānus;
- plāno pašvaldības piešķirto budžeta līdzekļu efektīvu izmantošanu administratīvi – saimnieciskā darba nodrošināšanā, saskaņojot plānus ar iestādes direktori;
- nodrošina iestādes darbībai nepieciešamo preču iegādi un saimnieciskos pakalpojumus, sagatavo un iesniedz parakstīšanai direktoram līgumus/dokumentu projektus;
- risina ar iestādes saimniecisko darbību saistītas standarta problēmas;
- sagatavo un iesniedz atskaites pēc direktora pieprasījuma savas kompetences ietvaros.
 
Prasības kandidātam:
- otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (pamatstudijas vai augstākā līmeņa studijas - 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis)
- labas zināšanas par administratīvi – saimniecisko darbu pašvaldības/valsts iestādēs;
- specifisko ārējo normatīvo aktu pārzināšana;
- prasme strādāt Windows vidē, biroja tehniskas pārzināšana un datortehnikas ekspluatācijas noteikumu zināšanas;
prasmes līgumu, aktu, tāmes, rēķinu u.c. finanšu dokumentu izstrādē;
- valsts valodas prasmes augstākajā līmenī;
- spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus un veikt risku analīzi;
- psiholoģiskā noturība, prasme strādāt komandā un izkopta saskarsmes kultūra;
- par priekšrocību tiks uzskatīta vismaz divu gadu pieredze atbilstoša profila darbā un/vai atbilstoša izglītība.
 
Atalgojums 1050 eiro par pilnu slodzi.
 
Pieteikumu un CV lūdzam sūtīt uz e-pasta adresēm:  un līdz 2020. gada 26. janvārim. Tālr. informācijai: 28660408.
 
Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, informējam, ka:
1) pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi;
2) pretendentu personas datu apstrādes pārzinis šī atlases konkursa ietvaros ir Carnikavas novada dome, Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163;
3) pretendentu personas dati tiks uzglabāti 3 mēnešus pēc konkursa norises veikšanas.
Ar sīkāku tiesību aprakstu saistībā ar personas datu apstrādi var iepazīties Carnikavas novada domes mājas lapā: www.carnikava.lv/personas datu aizsardzība vai vēršoties pie datu aizsardzības speciālista kontaktējoties ar e-pasta starpniecību:
Share on Facebook Tweet